Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb, počas mimoriadnych situácií, pri vyhlásenej povodňovej aktivite, alebo pri ekologických haváriách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Vodohospodársky robotník
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08
9312004 - Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Špecifikácia:
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
2
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
Špecifikácia:
Identifikácia negatívnych javov a prírodných úkazov na vodných tokoch a vodných stavbách.
2
vodné stavby a vodné diela
2
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
1
ekológia vodného prostredia
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vytyčovanie plavebných dráh
2
posun materiálu a predmetov vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Tzv. viazačské oprávnenie.
2
vedenie a obsluha drobnej mechanizácie vo vodnom hospodárstve
2
manipulácia s technologickými zariadeniami vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
technická spôsobilosť a zručnosť
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.