Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb, počas mimoriadnych situácií, pri vyhlásenej povodňovej aktivite, alebo pri ekologických haváriách.

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Vodohospodársky robotník
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08 9312004 - Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
 • stupeň EKR 2 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Identifikácia negatívnych javov a prírodných úkazov na vodných tokoch a vodných stavbách.
 • stupeň EKR 2 vodné stavby a vodné diela
 • stupeň EKR 1 manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
 • stupeň EKR 1 ekológia vodného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 vytyčovanie plavebných dráh
 • stupeň EKR 2 posun materiálu a predmetov vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Tzv. viazačské oprávnenie.
 • stupeň EKR 2 vedenie a obsluha drobnej mechanizácie vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 2 manipulácia s technologickými zariadeniami vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  technická spôsobilosť a zručnosť

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie