Dispečer v odpadovom hospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer v odpadovom hospodárstve

Dispečer v odpadovom hospodárstve riadi a kontroluje činnosti súvisiace s prevádzkou zberných dvorov, skladov odpadov, kompostární, pripravuje zvozové trasy a harmonogramy vývozov, vrátane evidencie, zodpovedá za dodržiavanie podmienok určených na prepravu jednotlivých druhov odpadov, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie zásad BOZP, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z platných právnych noriem, interných predpisov a postupov.

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132003 - Dispečer v odpadovom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Technik odpadového hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 cestná doprava
  Špecifikácia:
  logistika vnútropodniková doprava a preprava
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 3 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
  Špecifikácia:
  Európska dohoda o medzinárodnej diaľničnej preprave nebezpečných vecí (z Accord Dangereuses Route - ADR), ukladá podmienky prepravy nebezpečného nákladu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dispečerské zabezpečovanie prevádzkových procesov v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 4 koordinácia dopravy, koordinácia využívania dopravných, manipulačných a mechanizačných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie dopravy a prepravy odpadov
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie prepravných dokladov v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej dopravy, odovzdávania vyplnených dokladov vodičom, sledovanie a evidencia porúch v doprave
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie všetkých vozidiel a technických preukazov, spracovávanie výkazov, vedenie hospodárskych listov jednotlivých vozidiel
 • stupeň EKR 4 vedenie a uchovávanie evidencie o druhu, množstve a pôvode odpadu v súlade s právnymi predpismi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie