Dispečer v odpadovom hospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer v odpadovom hospodárstve riadi a kontroluje činnosti súvisiace s prevádzkou zberných dvorov, skladov odpadov, kompostární, pripravuje zvozové trasy a harmonogramy vývozov, vrátane evidencie, zodpovedá za dodržiavanie podmienok určených na prepravu jednotlivých druhov odpadov, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie zásad BOZP, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z platných právnych noriem, interných predpisov a postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132003 - Dispečer v odpadovom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu
Technik odpadového hospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
cestná doprava
Špecifikácia:
logistika vnútropodniková doprava a preprava
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
3
softvéry pre odborné aplikácie
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
Špecifikácia:
Európska dohoda o medzinárodnej diaľničnej preprave nebezpečných vecí (z Accord Dangereuses Route - ADR), ukladá podmienky prepravy nebezpečného nákladu.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dispečerské zabezpečovanie prevádzkových procesov v odpadovom hospodárstve
4
koordinácia dopravy, koordinácia využívania dopravných, manipulačných a mechanizačných prostriedkov
4
zabezpečenie dopravy a prepravy odpadov
4
vyplňovanie prepravných dokladov v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej dopravy, odovzdávania vyplnených dokladov vodičom, sledovanie a evidencia porúch v doprave
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
4
vedenie evidencie všetkých vozidiel a technických preukazov, spracovávanie výkazov, vedenie hospodárskych listov jednotlivých vozidiel
4
vedenie a uchovávanie evidencie o druhu, množstve a pôvode odpadu v súlade s právnymi predpismi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.