Technik pre správu vodného toku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik pre správu vodného toku plní úlohy správcu povodia na zverenom úseku. Riadi prevádzku vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Úsekový technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132015 - Technik pre správu vodného toku
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vodné hospodárstvo
7
správa vodných tokov
Špecifikácia:
Princípy správy a prevádzky vodných tokov.
7
vodné stavby a vodné diela
Špecifikácia:
Princípy správy a prevádzky vodných stavieb.
7
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Špecifikácia:
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a pod.
7
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
7
zásady a predpisy na riešenie povodní
7
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
7
protierózne opatrenia
7
vodohospodárske riešenia
7
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
6
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
6
vodohospodárska bilancia
6
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
metódy vykonávania technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými dielami
5
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
7
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Zásady prevádzky, obsluhy, údržby a opráv strojov a zariadení na vodných stavbách.
7
postupy kontroly prevádzky na vodných dielach a vodných tokoch
7
postupy evidencie a spracovania výsledkov odpočtov meracích prístrojov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Špecifikácia:
Operatívne riešenie a organizácia prác pri mimoriadnych udalostiach na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
7
spracovávanie manipulačných poriadkov vodných diel a vodohospodárskych sústav
7
evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
7
manipulácia s technologickými zariadeniami vo vodnom hospodárstve
7
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti ochrany vôd
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Špecifikácia:
Vrátane spolupráce pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov a kontroly v oblasti BOZP.
7
rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
7
zostavovanie povodňových plánov
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
Špecifikácia:
Dohľad nad kvalitou vôd v tokoch, kanáloch a vodných nádržiach na zverenom úseku.
5
správa povodia
Špecifikácia:
Vykonávanie správy povodia na zverenom úseku, zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky.
7
riadenie prevádzky vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Špecifikácia:
Riadenie technicko-prevádzkovej činnosti na zverenom úseku vrátane prevádzky hatí, čerpacích staníc, malých vodných elektrární, vodných nádrží a ostatných vodohospodárskych objektov a zariadení.
7
riadenie povodňového úseku počas povodňovej aktivity, plnenie úloh v rámci ochrany pred povodňami na úseku zabezpečovacích prác
7
zabezpečovanie prevádzkyschopnosti vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a plnenia plánu ich opráv a údržby na zverenom úseku
Špecifikácia:
Vrátane výkonu investora pri akciách opráv a údržby.
6
zabezpečovanie výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD)
Špecifikácia:
Zodpovednosť za výkon TBD v rámci plnenia povinností správcu na vodných stavbách a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z TBD. Spolupráca s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.
7
hospodárenie s materiálovými rezervami na ochranu pred povodňami
6
vypracovávanie vyjadrení k projektovej dokumentácii súvisiacej s úpravou vodných tokov
6
zabezpečovanie dodávky povrchovej vody a vedenie evidencie o jej odberoch
5
evidencia a starostlivosť o materiál na likvidáciu havarijného znečistenia vôd
6
participácia na zostavovaní plánov investícií a plánov opráv a údržby hmotného investičného majetku (HIM)
Špecifikácia:
Vrátane zodpovednosti za ich plnenie.
7
kontrola dodržiavania podmienok odberu a vypúšťania vody a hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov
6
kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z vyjadrení, rozhodnutí a súhlasov orgánov štátnej vodnej správy a zastupovanie organizácie pri predkladaní odborných stanovísk
Špecifikácia:
V rámci vodoprávneho, stavebného a územného konania, povodňových prehliadok, vodoochranného dozoru a pod.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.