Technik pre správu vodného toku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik pre správu vodného toku

Technik pre správu vodného toku plní úlohy správcu povodia na zverenom úseku. Riadi prevádzku vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Úsekový technik
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132015 - Technik pre správu vodného toku
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 správa vodných tokov
  Špecifikácia:
  Princípy správy a prevádzky vodných tokov.
 • stupeň EKR 7 vodné stavby a vodné diela
  Špecifikácia:
  Princípy správy a prevádzky vodných stavieb.
 • stupeň EKR 7 manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 zásady a predpisy na riešenie povodní
 • stupeň EKR 7 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 protierózne opatrenia
 • stupeň EKR 7 vodohospodárske riešenia
 • stupeň EKR 6 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 6 technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
 • stupeň EKR 6 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 6 zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 metódy vykonávania technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými dielami
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Zásady prevádzky, obsluhy, údržby a opráv strojov a zariadení na vodných stavbách.
 • stupeň EKR 7 postupy kontroly prevádzky na vodných dielach a vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 postupy evidencie a spracovania výsledkov odpočtov meracích prístrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
  Špecifikácia:
  Operatívne riešenie a organizácia prác pri mimoriadnych udalostiach na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie manipulačných poriadkov vodných diel a vodohospodárskych sústav
 • stupeň EKR 7 evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
 • stupeň EKR 7 manipulácia s technologickými zariadeniami vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti ochrany vôd
 • stupeň EKR 7 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
  Špecifikácia:
  Vrátane spolupráce pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov a kontroly v oblasti BOZP.
 • stupeň EKR 7 rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
 • stupeň EKR 6 zostavovanie povodňových plánov
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 5 kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
  Špecifikácia:
  Dohľad nad kvalitou vôd v tokoch, kanáloch a vodných nádržiach na zverenom úseku.
 • stupeň EKR 7 správa povodia
  Špecifikácia:
  Vykonávanie správy povodia na zverenom úseku, zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky.
 • stupeň EKR 7 riadenie prevádzky vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
  Špecifikácia:
  Riadenie technicko-prevádzkovej činnosti na zverenom úseku vrátane prevádzky hatí, čerpacích staníc, malých vodných elektrární, vodných nádrží a ostatných vodohospodárskych objektov a zariadení.
 • stupeň EKR 7 riadenie povodňového úseku počas povodňovej aktivity, plnenie úloh v rámci ochrany pred povodňami na úseku zabezpečovacích prác
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie prevádzkyschopnosti vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a plnenia plánu ich opráv a údržby na zverenom úseku
  Špecifikácia:
  Vrátane výkonu investora pri akciách opráv a údržby.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD)
  Špecifikácia:
  Zodpovednosť za výkon TBD v rámci plnenia povinností správcu na vodných stavbách a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z TBD. Spolupráca s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.
 • stupeň EKR 6 hospodárenie s materiálovými rezervami na ochranu pred povodňami
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie vyjadrení k projektovej dokumentácii súvisiacej s úpravou vodných tokov
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie dodávky povrchovej vody a vedenie evidencie o jej odberoch
 • stupeň EKR 6 evidencia a starostlivosť o materiál na likvidáciu havarijného znečistenia vôd
 • stupeň EKR 7 participácia na zostavovaní plánov investícií a plánov opráv a údržby hmotného investičného majetku (HIM)
  Špecifikácia:
  Vrátane zodpovednosti za ich plnenie.
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania podmienok odberu a vypúšťania vody a hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z vyjadrení, rozhodnutí a súhlasov orgánov štátnej vodnej správy a zastupovanie organizácie pri predkladaní odborných stanovísk
  Špecifikácia:
  V rámci vodoprávneho, stavebného a územného konania, povodňových prehliadok, vodoochranného dozoru a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie