Technik prevádzky kanalizácií a ČOV

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik prevádzky kanalizácií a ČOV

Technik prevádzky kanalizácií a ČOV vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri odkanalizovaní a čistení odpadových vôd, zabezpečuje úlohy technickej agendy. Vykonáva pasportizáciu kanalizačných sietí a ich zakresľovanie do technických máp.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technický pracovník kanalizácie a ČOV
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132007 - Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2 Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vodohospodárske stavby
 • stupeň EKR 4 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 spôsoby čistenia odpadových vôd
 • stupeň EKR 4 meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
 • stupeň EKR 4 montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
 • stupeň EKR 4 potrubné materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 4 montáž, údržba a opravy kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 3 postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
 • stupeň EKR 3 pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov na odbery a vypúšťanie vody a na rozhodovanie správnych orgánov vo vodohospodárskej sfére
 • stupeň EKR 4 vyznačovanie a evidovanie vedenia stokových kanalizačných sietí v mapovej dokumentácii
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o prevádzke kanalizačnej siete a čistení odpadových vôd v organizáciách
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania podmienok odberu a vypúšťania vody
 • stupeň EKR 4 kontrola a monitorovanie stavu potrubí, prípojok a objektov pri čistení kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 4 kontrola prietokovosti potrubí, prípojok a kanalizačných stok pri čistení kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia rozpisu pracovných úloh pracovníkov prevádzky a údržby kanalizačnej siete
 • stupeň EKR 4 sledovanie a vyhodnocovanie stavu potrubia, prípojok a objektov pri údržbe vodovodných a kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 4 spracovanie plánov údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 3 vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke strojov a technologických zariadení čističiek odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie