Technik prevádzky kanalizácií a ČOV

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik prevádzky kanalizácií a ČOV vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri odkanalizovaní a čistení odpadových vôd, zabezpečuje úlohy technickej agendy. Vykonáva pasportizáciu kanalizačných sietí a ich zakresľovanie do technických máp.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník kanalizácie a ČOV
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132007 - Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vodohospodárske stavby
4
vodné hospodárstvo
4
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
4
spôsoby čistenia odpadových vôd
4
meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
4
montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
4
potrubné materiály a ich vlastnosti
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
montáž, údržba a opravy kanalizačných sietí
4
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
4
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
3
pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie podkladov na odbery a vypúšťanie vody a na rozhodovanie správnych orgánov vo vodohospodárskej sfére
4
vyznačovanie a evidovanie vedenia stokových kanalizačných sietí v mapovej dokumentácii
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
4
vedenie dokumentácie o prevádzke kanalizačnej siete a čistení odpadových vôd v organizáciách
4
kontrola dodržiavania podmienok odberu a vypúšťania vody
4
kontrola a monitorovanie stavu potrubí, prípojok a objektov pri čistení kanalizačných sietí
4
kontrola prietokovosti potrubí, prípojok a kanalizačných stok pri čistení kanalizačných sietí
4
kontrola plnenia rozpisu pracovných úloh pracovníkov prevádzky a údržby kanalizačnej siete
4
sledovanie a vyhodnocovanie stavu potrubia, prípojok a objektov pri údržbe vodovodných a kanalizačných sietí
4
spracovanie plánov údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí
4
vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke strojov a technologických zariadení čističiek odpadových vôd
3
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.