Majster (supervízor) vo vodárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) vo vodárenstve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku podľa operatívneho plánu výroby, plánu opráv, prevádzky a údržby na pridelenej vodárenskej prevádzke. Kontroluje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov pri prevádzke a údržbe vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Shift Leader
Stavebný technik majster
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132009 - Majster (supervízor) vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
motivovanie ľudí
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vodné hospodárstvo
Špecifikácia:
fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy, legislatíva
4
vodárne, čistiarne odpadových vôd
4
montáž, údržba a opravy kanalizačných sietí
4
potrubné materiály a ich vlastnosti
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
4
montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
4
meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
3
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
3
technológia výroby a úpravy pitnej vody
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
operatívne riešenie výrobno-prevádzkových problémov vodárenských zariadení
4
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
4
spracovávanie zmien operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidácií havárií na vodovodných sieťach, v závislosti na vývoji odbytových, technických a dodávateľských podmienkach
4
spracovanie plánov rekonštrukcií a opráv technologického zariadenia úpravy vody a čističiek odpadových vôd
4
vedenie dokumentácie o chode vodohospodárskeho zariadenia, výkazov a evidencie o odstraňovaní porúch a likvidácii havárií na vodovodných sieťach a o zabezpečovaní náhradnej dodávky vody
4
vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
4
vedenie dokumentácie o prevádzke kanalizačnej siete a čistení odpadových vôd v organizáciách
4
riadenie prevádzkovej údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných a prevádzkových prác, zabezpečenie plynulosti dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o prevádzke strojov, strojných technologických a energetických zariadení vo vodárenstve
4
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.