Majster (supervízor) vo vodárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) vo vodárenstve

Majster (supervízor) vo vodárenstve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku podľa operatívneho plánu výroby, plánu opráv, prevádzky a údržby na pridelenej vodárenskej prevádzke. Kontroluje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov pri prevádzke a údržbe vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Shift Leader
Stavebný technik majster
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132009 - Majster (supervízor) vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vodné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy, legislatíva
 • stupeň EKR 4 vodárne, čistiarne odpadových vôd
 • stupeň EKR 4 montáž, údržba a opravy kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 4 potrubné materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 4 montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
 • stupeň EKR 3 meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
 • stupeň EKR 3 odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 2 technológia výroby a úpravy pitnej vody

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie výrobno-prevádzkových problémov vodárenských zariadení
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 4 spracovávanie zmien operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidácií havárií na vodovodných sieťach, v závislosti na vývoji odbytových, technických a dodávateľských podmienkach
 • stupeň EKR 4 spracovanie plánov rekonštrukcií a opráv technologického zariadenia úpravy vody a čističiek odpadových vôd
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o chode vodohospodárskeho zariadenia, výkazov a evidencie o odstraňovaní porúch a likvidácii havárií na vodovodných sieťach a o zabezpečovaní náhradnej dodávky vody
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o prevádzke kanalizačnej siete a čistení odpadových vôd v organizáciách
 • stupeň EKR 4 riadenie prevádzkovej údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných a prevádzkových prác, zabezpečenie plynulosti dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a evidencia záznamov o prevádzke strojov, strojných technologických a energetických zariadení vo vodárenstve
 • stupeň EKR 3 orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie