Hrádzny, hatiar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hrádzny, hatiar

Hrázdny, hatiar zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Kontroluje stav korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení, vykonáva ich opravy a údržbu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132014 - Hrádzny, hatiar
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 2 správa vodných tokov
 • stupeň EKR 2 zásady a predpisy na riešenie povodní
  Špecifikácia:
  Metódy a princípy protipovodňovej ochrany.
 • stupeň EKR 2 zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
 • stupeň EKR 2 technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
 • stupeň EKR 2 vodné stavby a vodné diela
  Špecifikácia:
  Prevádzka vodných stavieb.
 • stupeň EKR 2 hygienická ochrana vôd
 • stupeň EKR 2 hydrológia
 • stupeň EKR 2 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 2 vegetačný sprievod vodného toku
 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 2 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 2 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Základné stavebné technológie na vykonávanie jednoduchých stavebných prác.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 2 princípy a metódy opráv a údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 2 stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Spôsoby obsluhy a bežnej údržby strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu korýt a brehov vodných tokov.
 • stupeň EKR 2 manipulačné a prevádzkové poriadky a povodňové plány
 • stupeň EKR 2 chemické a postrekové látky
  Špecifikácia:
  Používané v rámci údržby okolia vodných tokov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
  Špecifikácia:
  Operatívne riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
 • stupeň EKR 2 meranie stavu vody v povodňovom a zimnom režime a zameriavanie profilov korýt
 • stupeň EKR 2 kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
 • stupeň EKR 2 kontrolná činnosť na vodných dielach a vodných tokoch a ochrana pred povodňami
  Špecifikácia:
  Kontrola stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a súčinnosť pri vykonávaní protipovodňových prehliadok.
 • stupeň EKR 2 údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
  Špecifikácia:
  Údržba brehových opevnení, brehových porastov a prietokov korýt.
 • stupeň EKR 2 údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
  Špecifikácia:
  Opravy a údržba technologických zariadení priehradných, plavebných a hrádzových sústav.
 • stupeň EKR 2 kontrola a zabezpečovanie optimálneho hospodárenia s vodou
 • stupeň EKR 2 spolupráca s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
 • stupeň EKR 2 odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
 • stupeň EKR 2 obsluha a údržba strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu okolia vodných tokov
 • stupeň EKR 2 stavebné práce v rámci údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 2 spolupráca pri geodetických a meračských prácach
 • stupeň EKR 2 aplikácia chemických a postrekových látok v rámci údržby okolia vodných tokov
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie