Hrádzny, hatiar

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hrázdny, hatiar zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Kontroluje stav korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení, vykonáva ich opravy a údržbu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132014 - Hrádzny, hatiar
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
2
správa vodných tokov
2
zásady a predpisy na riešenie povodní
Špecifikácia:
Metódy a princípy protipovodňovej ochrany.
2
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
2
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
2
vodné stavby a vodné diela
Špecifikácia:
Prevádzka vodných stavieb.
2
hygienická ochrana vôd
2
hydrológia
2
vodné hospodárstvo
2
vegetačný sprievod vodného toku
2
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
2
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
2
základné stavebné technológie
Špecifikácia:
Základné stavebné technológie na vykonávanie jednoduchých stavebných prác.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
2
princípy a metódy opráv a údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
2
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Spôsoby obsluhy a bežnej údržby strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu korýt a brehov vodných tokov.
2
manipulačné a prevádzkové poriadky a povodňové plány
2
chemické a postrekové látky
Špecifikácia:
Používané v rámci údržby okolia vodných tokov.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Špecifikácia:
Operatívne riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
2
meranie stavu vody v povodňovom a zimnom režime a zameriavanie profilov korýt
2
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
2
kontrolná činnosť na vodných dielach a vodných tokoch a ochrana pred povodňami
Špecifikácia:
Kontrola stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a súčinnosť pri vykonávaní protipovodňových prehliadok.
2
údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
Špecifikácia:
Údržba brehových opevnení, brehových porastov a prietokov korýt.
2
údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Špecifikácia:
Opravy a údržba technologických zariadení priehradných, plavebných a hrádzových sústav.
2
kontrola a zabezpečovanie optimálneho hospodárenia s vodou
2
spolupráca s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
2
odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
2
obsluha a údržba strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu okolia vodných tokov
2
stavebné práce v rámci údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
2
spolupráca pri geodetických a meračských prácach
2
aplikácia chemických a postrekových látok v rámci údržby okolia vodných tokov
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.