Poriečny

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Poriečny vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Podieľa sa na vykonávaní protipovodňových prehliadok, na prácach počas povodňovej aktivity a ekologických havárií. Vykonáva opravy a údržbu okolia vodných tokov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5419 - Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení
SK ISCO-08
5419004 - Poriečny
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Poriečny

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vodné hospodárstvo
4
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
4
vodné stavby a vodné diela
Špecifikácia:
Správa vodných stavieb.
4
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
4
zásady a predpisy na riešenie povodní
4
správa vodných tokov
4
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
4
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
4
vegetačný sprievod vodného toku
4
hydrotechnika
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
4
pásma hygienickej ochrany
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
hygienická ochrana vôd
3
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
3
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
3
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
3
zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
3
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
3
protierózne opatrenia
3
vodohospodárska bilancia
3
vodohospodárske riešenia
3
postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
4
princípy a metódy opráv a údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
4
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Stroje, zariadenia a drobná mechanizácia na údržbu korýt a brehov vodných tokov, meracie a registračné prístroje na meranie profilov a odberov vzoriek vody - spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
4
postupy odčítania a evidencie stavu vody z vodočtov
Špecifikácia:
Vrátane postupov kontroly a údržby vodočetných profilov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrolná činnosť na vodných dielach a vodných tokoch a ochrana pred povodňami
Špecifikácia:
Kontrola stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a súčinnosť pri vykonávaní protipovodňových prehliadok. Monitoring vodných tokov, kontrola a zisťovanie divokých skládok pri tokoch a pobrežných pozemkoch.
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Špecifikácia:
Operatívne riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
4
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
4
údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
Špecifikácia:
Údržba brehových opevnení, brehových porastov a prietokov korýt. Odstraňovanie konárov (aj použitím motorovej píly), prestrihávanie a prerezávanie brehových porastov.
4
údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Špecifikácia:
Vykonávanie drobných opráv (napr. muriva a náterov) vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení.
4
zber a spracovávanie podkladov pre technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými dielami
4
odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
4
kontrola dodržiavania podmienok v pásmach hygienickej ochrany
4
merania na vodných tokoch
Špecifikácia:
Merania na tokoch v odberných a výpustných objektoch, vrátane obsluhy meracích a registračných prístrojov.
4
odčítavanie, evidencia a hlásenie stavov vody z vodočtov
Špecifikácia:
Vrátane kontroly a údržby vodočetných profilov.
4
obsluha a údržba strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu okolia vodných tokov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.