Poriečny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Poriečny

Poriečny vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Podieľa sa na vykonávaní protipovodňových prehliadok, na prácach počas povodňovej aktivity a ekologických havárií. Vykonáva opravy a údržbu okolia vodných tokov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5419 - Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení
SK ISCO-08 5419004 - Poriečny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Poriečny

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
 • stupeň EKR 4 vodné stavby a vodné diela
  Špecifikácia:
  Správa vodných stavieb.
 • stupeň EKR 4 zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
 • stupeň EKR 4 zásady a predpisy na riešenie povodní
 • stupeň EKR 4 správa vodných tokov
 • stupeň EKR 4 technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
 • stupeň EKR 4 vegetačný sprievod vodného toku
 • stupeň EKR 4 hydrotechnika
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 4 pásma hygienickej ochrany
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 hygienická ochrana vôd
 • stupeň EKR 3 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 3 zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
 • stupeň EKR 3 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 3 zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
 • stupeň EKR 3 odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 protierózne opatrenia
 • stupeň EKR 3 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 3 vodohospodárske riešenia
 • stupeň EKR 4 postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 4 princípy a metódy opráv a údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Stroje, zariadenia a drobná mechanizácia na údržbu korýt a brehov vodných tokov, meracie a registračné prístroje na meranie profilov a odberov vzoriek vody - spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
 • stupeň EKR 4 postupy odčítania a evidencie stavu vody z vodočtov
  Špecifikácia:
  Vrátane postupov kontroly a údržby vodočetných profilov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrolná činnosť na vodných dielach a vodných tokoch a ochrana pred povodňami
  Špecifikácia:
  Kontrola stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a súčinnosť pri vykonávaní protipovodňových prehliadok. Monitoring vodných tokov, kontrola a zisťovanie divokých skládok pri tokoch a pobrežných pozemkoch.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
  Špecifikácia:
  Operatívne riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
 • stupeň EKR 4 kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
 • stupeň EKR 4 údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
  Špecifikácia:
  Údržba brehových opevnení, brehových porastov a prietokov korýt. Odstraňovanie konárov (aj použitím motorovej píly), prestrihávanie a prerezávanie brehových porastov.
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
  Špecifikácia:
  Vykonávanie drobných opráv (napr. muriva a náterov) vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení.
 • stupeň EKR 4 zber a spracovávanie podkladov pre technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými dielami
 • stupeň EKR 4 odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania podmienok v pásmach hygienickej ochrany
 • stupeň EKR 4 merania na vodných tokoch
  Špecifikácia:
  Merania na tokoch v odberných a výpustných objektoch, vrátane obsluhy meracích a registračných prístrojov.
 • stupeň EKR 4 odčítavanie, evidencia a hlásenie stavov vody z vodočtov
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly a údržby vodočetných profilov.
 • stupeň EKR 4 obsluha a údržba strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu okolia vodných tokov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie