Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách plní komplex úloh pri riadení prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Podľa prevádzkového poriadku a smerníc pre činnosť dispečingu vydáva pokyny pre prevádzku jednotlivých zariadení verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie. Rozhoduje o optimálnom chode jednotlivých zariadení, koordinuje činnosť príslušných zložiek a predpísaným spôsobom vedie evidenciu o prevádzke zariadení verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník vodárenského dispečingu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132005 - Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
4
meracia a regulačná technika
Špecifikácia:
V oblasti vodárenstva.
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
4
riadiaca technika
Špecifikácia:
V oblasti vodárenstva.
4
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
metódy merania prevádzkových veličín
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
4
dispečerské riadenie a koordinácia činností vo vodárenstve
4
koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami a strediskami pri riešení porúch vodovodných sietí a pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.