Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje prevádzku vodných stavieb, ich jednotlivých častí a vodohospodárskych technologických zariadení, vrátane príslušných meraní, revízií, diagnostiky a prenosov v nadväznosti na automatizovaný systém riadenia príslušných procesov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132010 - Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Softvérové prostredie, operačné systémy, požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie organizácie v rámci zabezpečenia informačného systému.
 • stupeň EKR 4 vodohospodárske riešenia
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
  Špecifikácia:
  Spôsoby fungovania, metódy diagnostiky porúch a ich opráv. Miesta osadenia meracej a regulačnej techniky, spôsoby jej fungovania a prenosu na dispečing.
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
 • stupeň EKR 4 vodohospodárske stavby
  Špecifikácia:
  Vodné elektrárne, čerpacie stanice, hrádze a pod. Princípy a metódy zabezpečovania ich prevádzky.
 • stupeň EKR 4 vodné stavby a vodné diela
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
  Špecifikácia:
  Metódy merania prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 4 odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 zariadenia vo vodnom hospodárstve a spôsoby ich obsluhy, údržby, revízie, diagnostiky a zabezpečovania ich prevádzky
  Špecifikácia:
  Výpustné zariadenia, hydraulické systémy, kompresory, signalizačné a regulačné zariadenia a pod.
 • stupeň EKR 4 pásma hygienickej ochrany
  Špecifikácia:
  Metódy a princípy merania a kontroly pásiem hygienickej ochrany.
 • stupeň EKR 4 manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných stavbách a vodohospodárskych úsekoch priemyselných podnikov, princípy dohľadu nad vodnými stavbami
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 nastavenie a kontrola meradiel
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
 • stupeň EKR 4 kontrola, opravy a zoradenie jednoduchých meracích prístrojov
  Špecifikácia:
  Kontrola, opravy a zoraďovanie jednoduchých prístrojov na meranie teploty vody, jej množstva, tlaku a pod.
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 4 orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov diaľkovo ovládaných automatizovaných prevádzok vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 4 orientácia v technologických procesoch slúžiacich na čerpanie, úpravu, rozvod, odkanalizovanie a čistenie vody
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných diel a vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 4 obsluha, údržba, revízia a zabezpečovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 4 kontrola pásiem hygienickej ochrany
 • stupeň EKR 4 vykonávanie protipovodňových prehliadok
 • stupeň EKR 4 meranie prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie