Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje prevádzku vodných stavieb, ich jednotlivých častí a vodohospodárskych technologických zariadení, vrátane príslušných meraní, revízií, diagnostiky a prenosov v nadväznosti na automatizovaný systém riadenia príslušných procesov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132010 - Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Softvérové prostredie, operačné systémy, požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie organizácie v rámci zabezpečenia informačného systému.
4
vodohospodárske riešenia
4
meracia a regulačná technika
Špecifikácia:
Spôsoby fungovania, metódy diagnostiky porúch a ich opráv. Miesta osadenia meracej a regulačnej techniky, spôsoby jej fungovania a prenosu na dispečing.
4
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
4
vodohospodárske stavby
Špecifikácia:
Vodné elektrárne, čerpacie stanice, hrádze a pod. Princípy a metódy zabezpečovania ich prevádzky.
4
vodné stavby a vodné diela
4
metódy merania prevádzkových veličín
Špecifikácia:
Metódy merania prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve.
4
elektrotechnika
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
4
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
4
zariadenia vo vodnom hospodárstve a spôsoby ich obsluhy, údržby, revízie, diagnostiky a zabezpečovania ich prevádzky
Špecifikácia:
Výpustné zariadenia, hydraulické systémy, kompresory, signalizačné a regulačné zariadenia a pod.
4
pásma hygienickej ochrany
Špecifikácia:
Metódy a princípy merania a kontroly pásiem hygienickej ochrany.
4
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných stavbách a vodohospodárskych úsekoch priemyselných podnikov, princípy dohľadu nad vodnými stavbami
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavenie a kontrola meradiel
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
4
kontrola, opravy a zoradenie jednoduchých meracích prístrojov
Špecifikácia:
Kontrola, opravy a zoraďovanie jednoduchých prístrojov na meranie teploty vody, jej množstva, tlaku a pod.
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
4
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
riadenie ovládacích panelov diaľkovo ovládaných automatizovaných prevádzok vo vodnom hospodárstve
4
orientácia v technologických procesoch slúžiacich na čerpanie, úpravu, rozvod, odkanalizovanie a čistenie vody
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných diel a vodohospodárskych zariadení
4
obsluha, údržba, revízia a zabezpečovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení
4
kontrola pásiem hygienickej ochrany
4
vykonávanie protipovodňových prehliadok
4
meranie prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.