Technik merania a regulácie v spaľovni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik merania a regulácie v spaľovni

Technik merania a regulácie v spaľovni zabezpečuje prevádzku spaľovne, jej jednotlivých častí, zariadení a celkov. Kontroluje meracie zariadenia v spaľovni, spracováva a analyzuje údaje získané z meracích a regulačných prístrojov vrátane automatizovaných meracích zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132001 - Technik merania a regulácie v spaľovni
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Technik odpadového hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Súvisiace s technológiami používanými v spaľovni, štatistické a databázové softvéry.
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
  Špecifikácia:
  Elektronické meracie a regulačné prístroje a systémy používané v spaľovni, princípy ich fungovania.
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov a spracovania vzoriek
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovanie meracích a regulačných zariadení
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 3 technológie a technologické procesy používané v spaľovni

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 montáž regulačnej stanice
 • stupeň EKR 4 kontrola a vykonávanie funkčných skúšok automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 kontrola, opravy a zoradenie jednoduchých meracích prístrojov
 • stupeň EKR 4 nastavenie a kontrola meradiel
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 4 orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 4 orientácia v technológiách a technologických procesoch používaných v spaľovni
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o prevádzke spaľovne, o údržbe a opravách zariadení v spaľovni

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie