Technik merania a regulácie v spaľovni

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik merania a regulácie v spaľovni zabezpečuje prevádzku spaľovne, jej jednotlivých častí, zariadení a celkov. Kontroluje meracie zariadenia v spaľovni, spracováva a analyzuje údaje získané z meracích a regulačných prístrojov vrátane automatizovaných meracích zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132001 - Technik merania a regulácie v spaľovni
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu
Technik odpadového hospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Súvisiace s technológiami používanými v spaľovni, štatistické a databázové softvéry.
4
meracia a regulačná technika
Špecifikácia:
Elektronické meracie a regulačné prístroje a systémy používané v spaľovni, princípy ich fungovania.
4
metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov a spracovania vzoriek
4
technológia opráv a nastavovanie meracích a regulačných zariadení
4
elektrotechnika
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
4
technológie a technologické procesy používané v spaľovni
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
montáž regulačnej stanice
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
kontrola, opravy a zoradenie jednoduchých meracích prístrojov
4
nastavenie a kontrola meradiel
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
4
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
4
orientácia v technológiách a technologických procesoch používaných v spaľovni
4
vedenie dokumentácie o prevádzke spaľovne, o údržbe a opravách zariadení v spaľovni
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.