Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody

Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody navrhuje a riadi procesy pri úprave pitnej vody a technologickej vody, ako aj počas distribúcie a dodávky pitnej vody odberateľom.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technológ pre úpravu vôd
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Nariadenie vlády SR č. 496/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149025 - Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti vodárenstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
 • stupeň EKR 7 biochémia
 • stupeň EKR 7 analytická chémia
 • stupeň EKR 7 hydrochémia
 • stupeň EKR 7 chemické látky a zmesi
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a úpravy pitnej vody
 • stupeň EKR 7 chémia vôd
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia na úpravu vody
 • stupeň EKR 7 Program prevádzkovej kontroly kvality vody
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
  Špecifikácia:
  Vrátane legislatívnych noriem a predpisov vo vodohospodárstve.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kvalifikované odhady/výpočty nameraných a/alebo nemerateľných veličín
 • stupeň EKR 7 prepočítavanie kapacity zariadení vo výrobe vody a čistení odpadových vôd
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných diel a vodohospodárskych zariadení
 • stupeň EKR 7 aktualizácia a spracovanie dát z oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 hodnotenie kvality surovej a upravenej vody
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie technologických postupov pri úprave vody
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia Programu prevádzkovej kontroly kvality vody
 • stupeň EKR 7 riadenie činnosti technologických zariadení pri úprave pitnej vody
 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie prevádzky úprav vody v organizácii a zabezpečovanie koncepcie ich rozvoja
 • stupeň EKR 7 spracovanie výrobného a prevádzkového plánu úpravy vody, jeho rozpis na jednotlivé pracoviská a úseky
 • stupeň EKR 7 analýza príčin nedodržania štandardov kvality vody a návrh nápravných opatrení
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a bežná údržba strojov a zariadení úpravne pitnej a úžitkovej vody

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie