Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody navrhuje a riadi procesy pri úprave pitnej vody a technologickej vody, ako aj počas distribúcie a dodávky pitnej vody odberateľom.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technológ pre úpravu vôd
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Nariadenie vlády SR č. 496/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149025 - Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti vodárenstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
7
biochémia
7
analytická chémia
7
hydrochémia
7
chemické látky a zmesi
7
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
7
technológia výroby a úpravy pitnej vody
7
chémia vôd
7
stroje a zariadenia na úpravu vody
7
Program prevádzkovej kontroly kvality vody
7
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
Špecifikácia:
Vrátane legislatívnych noriem a predpisov vo vodohospodárstve.
6
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kvalifikované odhady/výpočty nameraných a/alebo nemerateľných veličín
7
prepočítavanie kapacity zariadení vo výrobe vody a čistení odpadových vôd
7
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných diel a vodohospodárskych zariadení
7
aktualizácia a spracovanie dát z oblasti vodného hospodárstva
7
hodnotenie kvality surovej a upravenej vody
7
dodržiavanie technologických postupov pri úprave vody
7
kontrola plnenia Programu prevádzkovej kontroly kvality vody
7
riadenie činnosti technologických zariadení pri úprave pitnej vody
7
komplexné riadenie prevádzky úprav vody v organizácii a zabezpečovanie koncepcie ich rozvoja
7
spracovanie výrobného a prevádzkového plánu úpravy vody, jeho rozpis na jednotlivé pracoviská a úseky
7
analýza príčin nedodržania štandardov kvality vody a návrh nápravných opatrení
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
6
vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
4
nastavovanie, ošetrovanie a bežná údržba strojov a zariadení úpravne pitnej a úžitkovej vody
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.