Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe vykonáva odborné činnosti na úseku prevencie a ochrany životného prostredia priemyselného podniku v oblasti nakladania s odpadmi, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a riadenia rizík chemických látok. Hodnotí riziká vyplývajúce z konkrétnej výrobnej a prevádzkovej činnosti podniku a navrhuje opatrenia na minimalizáciu týchto rizík.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Podnikový environmentalista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08
2143003 - Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Príslušnosť k povolaniu
Ekológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
odpadové hospodárstvo
Špecifikácia:
Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie, spôsoby nakladania s odpadmi, štandardy a normy v oblasti odpadov, metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov, preventívne opatrenia na úseku odpadového hospodárstva v priemyselnom podniku.
7
vodné hospodárstvo
Špecifikácia:
Požiadavky na kvalitu vody v závislosti od jej využitia, princípy a metódy monitoringu a hodnotenia kvality vody, technológie úpravy vody a čistenia odpadových vôd, spôsoby nakladania s vodami, princípy a metódy ochrany vodných zdrojov, preventívne opatrenia na úseku vodného hospodárstva v priemyselnom podniku.
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Špecifikácia:
Predpisy a smernice priemyselného podniku.
6
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Databázové a informačné systémy na evidenciu a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia a softvérové aplikácie technologických zariadení a prístrojového vybavenia.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
matematické modelovanie
Špecifikácia:
Základy matematického modelovania.
5
anorganická chémia
5
organická chémia
5
analytická chémia
5
fyzikálna chémia
5
environmentálne inžinierstvo
7
technológia organickej a anorganickej výroby
7
právne predpisy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Špecifikácia:
Právne predpisy v oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, ovzdušia a pôdy, konkrétne napr. Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
7
postupy kontroly znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe
7
metódy merania a monitorovania látok znečisťujúcich životné prostredie v priemyselnej výrobe
7
postupy a princípy vzorkovania v priemyselnej výrobe
Špecifikácia:
Metódy odberu a analýzy vzoriek vody, pôdy, odpadov a ovzdušia, vzorkovacie zariadenia.
7
princípy a metódy projektovania v oblasti ochrany životného prostredia
Špecifikácia:
Environmentálne projektovanie, základy technologického projektovania, princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov, základy priemyselnej ekológie.
7
štátna správa v oblasti ochrany životného prostredia
Špecifikácia:
Štátna správa v oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia a pôdy.
7
technológie na úseku ochrany životného prostredia v priemyselnom podniku
Špecifikácia:
Technológie na spracovanie a likvidáciu odpadu, na sledovanie kvality vody, ovzdušia a pôdy, na úpravu a čistenie vody, na vyhodnocovanie a elimináciu znečisťovania vody, ovzdušia a pôdy.
7
stroje, zariadenia a prístrojová technika na úseku ochrany životného prostredia v priemyselnom podniku
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadu, na sledovanie kvality vody, ovzdušia a pôdy, na úpravu a čistenie vody a pod.
7
nebezpečné látky a emisie
Špecifikácia:
Ich dopad na životné prostredie a spôsoby nakladania s nimi.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie technickej dokumentácie a evidencie o technologických postupoch a podmienkach výroby vody na úpravách vody a o čistení odpadových vôd v čistiarňach odpadových vôd
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Špecifikácia:
Databázových a informačných systémov na evidenciu a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia a softvérových aplikácií technologických zariadení a prístrojového vybavenia.
7
spracovávanie podkladov na plány, koncepcie a opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
7
evidencia a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
Špecifikácia:
Vedenie evidencie o druhu, množstve a pôvode nebezpečných látok, odpadov, emisií a pod. generovaných priemyselným podnikom.
7
kontrola znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe a navrhovanie opatrení na jeho ochranu
7
meranie a monitorovanie látok znečisťujúcich životné prostredie v priemyselnej výrobe
7
odber a analýza vzoriek zo životného prostredia v priemyselnej výrobe
Špecifikácia:
Odber vzoriek vody, pôdy, odpadov a ovzdušia, ich laboratórne spracovanie a analýza, posudzovanie výsledkov analýz.
7
sledovanie a analýza úrovne a spôsobov nakladania s odpadmi, vodami, nebezpečnými látkami a emisiami v priemyselnej výrobe
7
spracovávanie preventívnych a havarijných plánov na úseku životného prostredia v priemyselnej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane hodnotenia rizík výrobnej a prevádzkovej činnosti priemyselného podniku, vypracovávania Programu odpadového hospodárstva a pod.
7
kontrola dodržiavania príslušných právnych a prevádzkových predpisov a noriem v priemyselnej výrobe
Špecifikácia:
V oblasti nakladania s odpadmi (najmä nebezpečnými), ochrany vôd a hospodárneho nakladania s vodou, ochrany čistoty ovzdušia a práce s chemickými látkami.
7
kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov v priemyselnej výrobe
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.