Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe

Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe vykonáva odborné činnosti na úseku prevencie a ochrany životného prostredia priemyselného podniku v oblasti nakladania s odpadmi, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a riadenia rizík chemických látok. Hodnotí riziká vyplývajúce z konkrétnej výrobnej a prevádzkovej činnosti podniku a navrhuje opatrenia na minimalizáciu týchto rizík.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Podnikový environmentalista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08 2143003 - Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Príslušnosť k povolaniu Ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 odpadové hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie, spôsoby nakladania s odpadmi, štandardy a normy v oblasti odpadov, metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov, preventívne opatrenia na úseku odpadového hospodárstva v priemyselnom podniku.
 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Požiadavky na kvalitu vody v závislosti od jej využitia, princípy a metódy monitoringu a hodnotenia kvality vody, technológie úpravy vody a čistenia odpadových vôd, spôsoby nakladania s vodami, princípy a metódy ochrany vodných zdrojov, preventívne opatrenia na úseku vodného hospodárstva v priemyselnom podniku.
 • stupeň EKR 6 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Predpisy a smernice priemyselného podniku.
 • stupeň EKR 6 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Databázové a informačné systémy na evidenciu a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia a softvérové aplikácie technologických zariadení a prístrojového vybavenia.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 matematické modelovanie
  Špecifikácia:
  Základy matematického modelovania.
 • stupeň EKR 5 anorganická chémia
 • stupeň EKR 5 organická chémia
 • stupeň EKR 5 analytická chémia
 • stupeň EKR 5 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 7 environmentálne inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 technológia organickej a anorganickej výroby
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
  Špecifikácia:
  Právne predpisy v oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, ovzdušia a pôdy, konkrétne napr. Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 7 postupy kontroly znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 7 metódy merania a monitorovania látok znečisťujúcich životné prostredie v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 7 postupy a princípy vzorkovania v priemyselnej výrobe
  Špecifikácia:
  Metódy odberu a analýzy vzoriek vody, pôdy, odpadov a ovzdušia, vzorkovacie zariadenia.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy projektovania v oblasti ochrany životného prostredia
  Špecifikácia:
  Environmentálne projektovanie, základy technologického projektovania, princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov, základy priemyselnej ekológie.
 • stupeň EKR 7 štátna správa v oblasti ochrany životného prostredia
  Špecifikácia:
  Štátna správa v oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia a pôdy.
 • stupeň EKR 7 technológie na úseku ochrany životného prostredia v priemyselnom podniku
  Špecifikácia:
  Technológie na spracovanie a likvidáciu odpadu, na sledovanie kvality vody, ovzdušia a pôdy, na úpravu a čistenie vody, na vyhodnocovanie a elimináciu znečisťovania vody, ovzdušia a pôdy.
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a prístrojová technika na úseku ochrany životného prostredia v priemyselnom podniku
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadu, na sledovanie kvality vody, ovzdušia a pôdy, na úpravu a čistenie vody a pod.
 • stupeň EKR 7 nebezpečné látky a emisie
  Špecifikácia:
  Ich dopad na životné prostredie a spôsoby nakladania s nimi.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie technickej dokumentácie a evidencie o technologických postupoch a podmienkach výroby vody na úpravách vody a o čistení odpadových vôd v čistiarňach odpadových vôd
 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
  Špecifikácia:
  Databázových a informačných systémov na evidenciu a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia a softvérových aplikácií technologických zariadení a prístrojového vybavenia.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov na plány, koncepcie a opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 7 evidencia a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vedenie evidencie o druhu, množstve a pôvode nebezpečných látok, odpadov, emisií a pod. generovaných priemyselným podnikom.
 • stupeň EKR 7 kontrola znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe a navrhovanie opatrení na jeho ochranu
 • stupeň EKR 7 meranie a monitorovanie látok znečisťujúcich životné prostredie v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 7 odber a analýza vzoriek zo životného prostredia v priemyselnej výrobe
  Špecifikácia:
  Odber vzoriek vody, pôdy, odpadov a ovzdušia, ich laboratórne spracovanie a analýza, posudzovanie výsledkov analýz.
 • stupeň EKR 7 sledovanie a analýza úrovne a spôsobov nakladania s odpadmi, vodami, nebezpečnými látkami a emisiami v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovávanie preventívnych a havarijných plánov na úseku životného prostredia v priemyselnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane hodnotenia rizík výrobnej a prevádzkovej činnosti priemyselného podniku, vypracovávania Programu odpadového hospodárstva a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania príslušných právnych a prevádzkových predpisov a noriem v priemyselnej výrobe
  Špecifikácia:
  V oblasti nakladania s odpadmi (najmä nebezpečnými), ochrany vôd a hospodárneho nakladania s vodou, ochrany čistoty ovzdušia a práce s chemickými látkami.
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie