Špecialista kontroly kvality vôd

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista kontroly kvality vôd riadi a organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace so sledovaním, vyhodnocovaním a zverejňovaním štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb v zmysle platnej legislatívy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08
2143002 - Špecialista kontroly kvality vôd
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Ekológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
7
hydrochémia
7
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
6
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
4
vodné hospodárstvo
4
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba metodiky na nastavenie procesov sledovania, vyhodnocovania a zverejňovania udalostí týkajúcich sa nedodržania štandardov kvality dodávky vody a odvádzania vody v rámci činnosti organizácie
7
analýza príčin nedodržania štandardov kvality vody a návrh nápravných opatrení
7
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
4
vyhodnotenie štandardov kvality vody a výpočet úrovne kvality dodávky vody alebo odvádzania vody
Špecifikácia:
za príslušný rok v rozsahu ustanovenom vyhláškou ÚRSO
4
vedenie dokumentácie o zaznamenávaní, sledovaní, vyhodnocovaní a zverejňovaní udalostí týkajúcich sa štandardov kvality dodávky vody a odvádzania vody
4
evidencia oznámení právnických a fyzických osôb o nedodržaní štandardov kvality vody
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.