Špecialista kontroly kvality vôd

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista kontroly kvality vôd

Špecialista kontroly kvality vôd riadi a organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace so sledovaním, vyhodnocovaním a zverejňovaním štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb v zmysle platnej legislatívy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08 2143002 - Špecialista kontroly kvality vôd
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
 • stupeň EKR 7 hydrochémia
 • stupeň EKR 6 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 4 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba metodiky na nastavenie procesov sledovania, vyhodnocovania a zverejňovania udalostí týkajúcich sa nedodržania štandardov kvality dodávky vody a odvádzania vody v rámci činnosti organizácie
 • stupeň EKR 7 analýza príčin nedodržania štandardov kvality vody a návrh nápravných opatrení
 • stupeň EKR 4 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
 • stupeň EKR 4 vyhodnotenie štandardov kvality vody a výpočet úrovne kvality dodávky vody alebo odvádzania vody
  Špecifikácia:
  za príslušný rok v rozsahu ustanovenom vyhláškou ÚRSO
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o zaznamenávaní, sledovaní, vyhodnocovaní a zverejňovaní udalostí týkajúcich sa štandardov kvality dodávky vody a odvádzania vody
 • stupeň EKR 4 evidencia oznámení právnických a fyzických osôb o nedodržaní štandardov kvality vody

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie