Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd

Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd vykonáva špecializované laboratórne skúšky zamerané na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody vo verejných vodovodoch a skúšky zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie biocenózy v biologickom stupni čistiarní odpadových vôd.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technický pracovník - špecialista hydrobiológ
Technický pracovník - špecialista mikrobiológ
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08 2143001 - Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hydrobiológia
 • stupeň EKR 7 mikrobiológia
 • stupeň EKR 7 systém manažérstva kvality skúšobného laboratória
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vykonávania mikrobiologických a biologických rozborov vody
 • stupeň EKR 7 spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 laboratórne rozbory vody v čistiarni odpadových vôd
 • stupeň EKR 7 príprava mikrobiologických tuhých a tekutých živných pôd
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a zaznamenávanie výsledkov biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd
 • stupeň EKR 7 vedenie a evidencia dokumentácie vzťahujúcej sa k činnosti biologického a mikrobiologického laboratória
 • stupeň EKR 7 prenos nameraných výsledkov laboratórnych biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov
 • stupeň EKR 7 testy sterility prostredia, inkubátorov, tekutých a tuhých živných pôd a laboratórnych pomôcok v mikrobiologickom laboratóriu
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie systému manažérstva kvality v biologickom a mikrobiologickom laboratóriu
 • stupeň EKR 7 zaznamenávanie výsledkov laboratórnych skúšok do záznamov o skúškach v evidencii výsledkov biologického a mikrobiologického laboratória
  Špecifikácia:
  Vyhodnocovanie skúšok pitných a odpadových vôd.
 • stupeň EKR 7 návrh a plnenie nápravných a preventívnych činností vyplývajúcich z interných a externých auditov biologického a mikrobiologického laboratória
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie štandardných pracovných postupov pri výkone biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie