Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo vykonáva systémové a vývojové práce v oblasti hodnotenia kvality a kvantity povrchových vôd, príp. podzemných vôd a hodnotí antropogénne zásahy do hydrologického režimu. Spracováva a analyzuje údaje z terénnych meraní na poskytovanie informácií o kvalite a kvantite povrchových a podzemných vôd.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Hydrológ
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08
2143004 - Hydrológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Rybolov a akvakultúra
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Inžinierske stavby
Príslušnosť k povolaniu
Ekológ

Kompetencie

rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydrológia
7
hydrogeológia
7
meteorológia
7
matematická (teoretická) štatistika
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
vodné hospodárstvo
7
hydroprognózne metódy
7
vodné stavby a vodné diela
6
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
6
zásady a predpisy na riešenie povodní
6
správa vodných tokov
6
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
6
vodohospodárska bilancia
6
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
6
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie hydrologických a hydrotechnických výpočtov
7
zostavovanie bilančných schém
7
spracovanie štúdií odtokových pomerov, plaveninového a splaveninového režimu tokov
7
obsluha a interpretácia výsledkov hydrologických modelov
7
spracovávanie podkladov na vodohospodárske štúdie, štúdie záplavových území a štúdie odtokových pomerov
7
aktualizácia a spracovanie dát z oblasti vodného hospodárstva
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti vodného hospodárstva
7
hodnotenie kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd
7
hodnotenie antropogénnych zásahov do hydrologického režimu
7
vykonávanie hydrologických meraní
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
6
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
6
prenos nameraných výsledkov laboratórnych biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa