Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo

Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo vykonáva systémové a vývojové práce v oblasti hodnotenia kvality a kvantity povrchových vôd, príp. podzemných vôd a hodnotí antropogénne zásahy do hydrologického režimu. Spracováva a analyzuje údaje z terénnych meraní na poskytovanie informácií o kvalite a kvantite povrchových a podzemných vôd.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Hydrológ
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08 2143004 - Hydrológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Rybolov a akvakultúra
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Inžinierske stavby
Príslušnosť k povolaniu Ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hydrológia
 • stupeň EKR 7 hydrogeológia
 • stupeň EKR 7 meteorológia
 • stupeň EKR 7 matematická (teoretická) štatistika
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 hydroprognózne metódy
 • stupeň EKR 6 vodné stavby a vodné diela
 • stupeň EKR 6 manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
 • stupeň EKR 6 zásady a predpisy na riešenie povodní
 • stupeň EKR 6 správa vodných tokov
 • stupeň EKR 6 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 6 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 6 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 6 metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie hydrologických a hydrotechnických výpočtov
 • stupeň EKR 7 zostavovanie bilančných schém
 • stupeň EKR 7 spracovanie štúdií odtokových pomerov, plaveninového a splaveninového režimu tokov
 • stupeň EKR 7 obsluha a interpretácia výsledkov hydrologických modelov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov na vodohospodárske štúdie, štúdie záplavových území a štúdie odtokových pomerov
 • stupeň EKR 7 aktualizácia a spracovanie dát z oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 hodnotenie kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd
 • stupeň EKR 7 hodnotenie antropogénnych zásahov do hydrologického režimu
 • stupeň EKR 7 vykonávanie hydrologických meraní
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
 • stupeň EKR 6 vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
 • stupeň EKR 5 prenos nameraných výsledkov laboratórnych biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie