Špecialista na ochranu vodných tokov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista na ochranu vodných tokov

Špecialista na ochranu vodných tokov vykonáva odborné činnosti v oblasti starostlivosti o trvalo udržateľné využívanie vodných tokov a určovania a realizácie zásad ich ochrany.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133006 - Špecialista na ochranu vodných tokov
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hydrológia
  Špecifikácia:
  Princípy aplikovanej hydrológie.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
 • stupeň EKR 7 hydrodynamika
  Špecifikácia:
  Technické aplikácie hydrodynamiky so zameraním na vodné toky.
 • stupeň EKR 7 princípy vodného staviteľstva
 • stupeň EKR 7 postupy prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb na vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 princípy revitalizácie vodných tokov
 • stupeň EKR 5 zásady plavebnej prevádzky
 • stupeň EKR 6 princípy a metódy hodnotenia kvality vody vo vodných tokoch
 • stupeň EKR 6 biológia vodnej fauny a flóry
 • stupeň EKR 7 zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania s vodami počas extrémnych hydrologických udalostí
  Špecifikácia:
  Počas povodní i sucha.
 • stupeň EKR 6 manažment povodí
  Špecifikácia:
  Metódy plánovania v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňových rizík, manažment sucha.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 aplikácia právnych predpisov a technických noriem vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie koncepcií v oblasti vodohospodárskeho využívania a trvalo udržateľného nakladania s vodami
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie koncepcií v oblasti ochrany vodných tokov
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie povodňových plánov
  Špecifikácia:
  Spolupráca na vyhotovovaní plánov manažmentu povodí.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vplyvov aktivít na vodných tokoch na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie alternatívnych riešení ochrany vodných tokov
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie manipulačných poriadkov vodných stavieb na vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 spracovávanie štúdií a odborných stanovísk v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd
 • stupeň EKR 7 hodnotenie kvality vody na vodných tokoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie