Špecialista na ochranu vodných tokov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista na ochranu vodných tokov vykonáva odborné činnosti v oblasti starostlivosti o trvalo udržateľné využívanie vodných tokov a určovania a realizácie zásad ich ochrany.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08
2133006 - Špecialista na ochranu vodných tokov
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydrológia
Špecifikácia:
Princípy aplikovanej hydrológie.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
6
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
6
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
7
hydrodynamika
Špecifikácia:
Technické aplikácie hydrodynamiky so zameraním na vodné toky.
7
princípy vodného staviteľstva
7
postupy prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb na vodných tokoch
7
princípy revitalizácie vodných tokov
7
zásady plavebnej prevádzky
5
princípy a metódy hodnotenia kvality vody vo vodných tokoch
6
biológia vodnej fauny a flóry
6
zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
7
spôsoby nakladania s vodami počas extrémnych hydrologických udalostí
Špecifikácia:
Počas povodní i sucha.
7
manažment povodí
Špecifikácia:
Metódy plánovania v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňových rizík, manažment sucha.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia právnych predpisov a technických noriem vo vodnom hospodárstve
7
vypracovávanie koncepcií v oblasti vodohospodárskeho využívania a trvalo udržateľného nakladania s vodami
7
vypracovávanie koncepcií v oblasti ochrany vodných tokov
7
vypracovávanie povodňových plánov
Špecifikácia:
Spolupráca na vyhotovovaní plánov manažmentu povodí.
7
posudzovanie vplyvov aktivít na vodných tokoch na životné prostredie
7
navrhovanie alternatívnych riešení ochrany vodných tokov
7
vyhotovovanie manipulačných poriadkov vodných stavieb na vodných tokoch
7
spracovávanie štúdií a odborných stanovísk v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd
7
hodnotenie kvality vody na vodných tokoch
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa