Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí

Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí vykonáva koncepčné, metodické a poradenské činnosti súvisiace s prípravou plánov v oblasti manažmentu povodí, ich vypracovávaním, realizáciou, vyhodnocovaním plnenia a aktualizáciou. Spracováva štúdie a odborné stanoviská v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd.

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Špecialista na vodné plánovanie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149022 - Špecialista vo vodnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista vodného hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 7 geografický informačný systém (gis)
 • stupeň EKR 7 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 mestské a územné plánovanie
  Špecifikácia:
  Zásady tvorby územných plánov a ich dosahy na nakladanie s vodami a manažment povodňových rizík.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
  Špecifikácia:
  Základy právneho poriadku v oblasti životného prostredia, činnosť a právomoci orgánov štátnej a verejnej správy, posudzovanie vplyvov projektov na životné prostredie.
 • stupeň EKR 6 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 6 krajinné inžinierstvo
 • stupeň EKR 6 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Princípy ekonomického hodnotenia investícií, analýz nákladov a výnosov.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Základy právneho poriadku v oblasti vodného hospodárstva, činnosť a právomoci orgánov štátnej a verejnej správy.
 • stupeň EKR 7 manažment povodí
  Špecifikácia:
  Metódy plánovania v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňových rizík, manažment sucha.
 • stupeň EKR 7 spôsoby a princípy nakladania s vodou v jednotlivých oblastiach spoločenských aktivít
  Špecifikácia:
  Lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, starostlivosť o ekosystémy, energetika, priemysel, rybné hospodárstvo, doprava, balneotechnika, cestovný ruch a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
 • stupeň EKR 6 vodárenstvo
  Špecifikácia:
  Technológie odberov, úpravy a dopravy pitnej vody k spotrebiteľom.
 • stupeň EKR 6 kanalizácie a čistenie odpadových vôd

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie údajov z kvalifikovaných odborných podkladov
  Špecifikácia:
  Analýza a vyhodnocovanie územnoplánovacích dokumentov, vyhodnocovanie informácií z lesných hospodárskych plánov (z programov starostlivosti o lesy), analýza plánov rozvoja vodovodov a kanalizácií, spracovávanie poznatkov z koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov a pod.
 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
  Špecifikácia:
  Využívanie základných softvérových nástrojov GIS (geografický informačný systém) a softvérov na vodohospodárske analýzy.
 • stupeň EKR 7 orientácia v právnych predpisoch v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
 • stupeň EKR 7 formulácia zásad trvalo udržateľného hospodárenia s vodou
 • stupeň EKR 7 koordinácia manažmentu nakladania s vodou v jednotlivých sektoroch hospodárstva
 • stupeň EKR 7 koordinácia vodohospodárskych úloh s tvorbou a využívaním vodohospodárskych účinkov územného systému ekologickej stability
 • stupeň EKR 7 tvorba koncepcií a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha
 • stupeň EKR 7 starostlivosť o vodné ekosystémy a ekosystémy závislé od vôd
 • stupeň EKR 7 spracovávanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov z vodohospodárskych a ekologických vied
 • stupeň EKR 7 príprava stanovísk k realizácii plánov manažmentu povodí, technických a iných odborných podkladov pre rozhodovaciu a správnu činnosť orgánov miestnej a ústrednej štátnej správy v oblasti vôd
 • stupeň EKR 7 spracovávanie štúdií a odborných stanovísk v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd
 • stupeň EKR 7 odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodí
  Špecifikácia:
  Odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na programoch protieróznych opatrení a opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti povodí
  Špecifikácia:
  Koordinácia aktivít v rámci príslušných programov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie