Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí vykonáva koncepčné, metodické a poradenské činnosti súvisiace s prípravou plánov v oblasti manažmentu povodí, ich vypracovávaním, realizáciou, vyhodnocovaním plnenia a aktualizáciou. Spracováva štúdie a odborné stanoviská v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Špecialista na vodné plánovanie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149022 - Špecialista vo vodnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista vodného hospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vodné hospodárstvo
7
vodohospodárska bilancia
7
geografický informačný systém (gis)
7
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
7
mestské a územné plánovanie
Špecifikácia:
Zásady tvorby územných plánov a ich dosahy na nakladanie s vodami a manažment povodňových rizík.
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
Špecifikácia:
Základy právneho poriadku v oblasti životného prostredia, činnosť a právomoci orgánov štátnej a verejnej správy, posudzovanie vplyvov projektov na životné prostredie.
7
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
6
krajinné inžinierstvo
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
Špecifikácia:
Princípy ekonomického hodnotenia investícií, analýz nákladov a výnosov.
6
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Špecifikácia:
Základy právneho poriadku v oblasti vodného hospodárstva, činnosť a právomoci orgánov štátnej a verejnej správy.
7
manažment povodí
Špecifikácia:
Metódy plánovania v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňových rizík, manažment sucha.
7
spôsoby a princípy nakladania s vodou v jednotlivých oblastiach spoločenských aktivít
Špecifikácia:
Lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, starostlivosť o ekosystémy, energetika, priemysel, rybné hospodárstvo, doprava, balneotechnika, cestovný ruch a pod.
7
zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
7
vodárenstvo
Špecifikácia:
Technológie odberov, úpravy a dopravy pitnej vody k spotrebiteľom.
6
kanalizácie a čistenie odpadových vôd
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie údajov z kvalifikovaných odborných podkladov
Špecifikácia:
Analýza a vyhodnocovanie územnoplánovacích dokumentov, vyhodnocovanie informácií z lesných hospodárskych plánov (z programov starostlivosti o lesy), analýza plánov rozvoja vodovodov a kanalizácií, spracovávanie poznatkov z koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov a pod.
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Špecifikácia:
Využívanie základných softvérových nástrojov GIS (geografický informačný systém) a softvérov na vodohospodárske analýzy.
7
orientácia v právnych predpisoch v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
7
formulácia zásad trvalo udržateľného hospodárenia s vodou
7
koordinácia manažmentu nakladania s vodou v jednotlivých sektoroch hospodárstva
7
koordinácia vodohospodárskych úloh s tvorbou a využívaním vodohospodárskych účinkov územného systému ekologickej stability
7
tvorba koncepcií a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha
7
starostlivosť o vodné ekosystémy a ekosystémy závislé od vôd
7
spracovávanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd
7
aplikácia vedeckých poznatkov z vodohospodárskych a ekologických vied
7
príprava stanovísk k realizácii plánov manažmentu povodí, technických a iných odborných podkladov pre rozhodovaciu a správnu činnosť orgánov miestnej a ústrednej štátnej správy v oblasti vôd
7
spracovávanie štúdií a odborných stanovísk v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd
7
odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodí
Špecifikácia:
Odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach.
7
spolupráca na programoch protieróznych opatrení a opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti povodí
Špecifikácia:
Koordinácia aktivít v rámci príslušných programov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.