Finančný agent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Finančný agent

Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, t.j. predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvára také zmluvy, poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčania klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje, spolupracuje pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Finančný agent môže pôsobiť v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, alebo aj v sektore starobného dôchodkového sporenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Finančný konzultant
Finančný sprostredkovateľ
Sprostredkovateľ finančných služieb
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č . 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§21, ods. 3 až 9)

viac...
ISCO-08 2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08 2412004 - Finančný agent
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Finančný poradca

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 3 finančné trhy, maklérska činnosť
  Špecifikácia:
  základy a úlohy, podstatné špecifiká sektorov, princípy fungovania produktov
 • stupeň EKR 3 právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
 • stupeň EKR 3 kapitálové trhy, maklérska činnosť
  Špecifikácia:
  nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore kapitálového trhu
 • stupeň EKR 3 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
  Špecifikácia:
  nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
 • stupeň EKR 3 bankovníctvo a bankové služby
  Špecifikácia:
  nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore prijímania vkladov alebo v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
 • stupeň EKR 3 pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
 • stupeň EKR 3 obchodné právo
 • stupeň EKR 3 občianske právo, vlastníctvo, občiansky zákonník
 • stupeň EKR 3 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
  Špecifikácia:
  nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného sprostredkovania
 • stupeň EKR 3 produkty v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
 • stupeň EKR 3 riziková analýza klienta
 • stupeň EKR 3 postupy pri dokladovaní poistných udalostí
 • stupeň EKR 3 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 3 dôchodkové produkty
  Špecifikácia:
  Princípy a spôsoby využitia. Tri dôchodkové piliere aj súkromné dôchodkové zabezpečenie. Nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore doplnkového dôchodkového sporenia alebo v sektore starobného dôchodkového sporenia.
 • stupeň EKR 3 základné zásady ochrany osobných údajov podla zákona 122/2013 Z.z.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
 • stupeň EKR 3 využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 3 Informačná a konzultačná činnosť v oblasti financií
 • stupeň EKR 3 riešenie sťažností zákazníkov
 • stupeň EKR 3 práca s databázami zákazníkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 identifikácia rizík klienta pri výbere finančných produktov a služieb
 • stupeň EKR 3 zisťovanie a zaznamenávanie požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a jeho finančnej situácie
  Špecifikácia:
  s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania
 • stupeň EKR 3 zostavovanie finančného plánu pre klienta
 • stupeň EKR 3 komunikácia s klientmi pri sprostredkovaní finančných produktov a služieb
 • stupeň EKR 3 predkladanie ponúk a uzavieranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby
 • stupeň EKR 3 spolupráca pri správe zmlúv klienta a pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby
 • stupeň EKR 3 zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýzy rizík

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska (špecifikácia: nutné v prípade viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta). Podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§14, ods. 1).
 • Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa § 18 zákona č. 186/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. viac...
 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c) viac...
 • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie