Finančný agent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, t.j. predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvára také zmluvy, poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčania klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje, spolupracuje pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Finančný agent môže pôsobiť v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, alebo aj v sektore starobného dôchodkového sporenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Finančný konzultant
Finančný sprostredkovateľ
Sprostredkovateľ finančných služieb
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č . 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§21, ods. 3 až 9)
viac...
ISCO-08
2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08
2412004 - Finančný agent
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Finančný poradca

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
3
finančné trhy, maklérska činnosť
Špecifikácia:
základy a úlohy, podstatné špecifiká sektorov, princípy fungovania produktov
3
právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
Špecifikácia:
Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
3
kapitálové trhy, maklérska činnosť
Špecifikácia:
nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore kapitálového trhu
3
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Špecifikácia:
nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
3
bankovníctvo a bankové služby
Špecifikácia:
nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore prijímania vkladov alebo v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
3
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
3
obchodné právo
3
občianske právo, vlastníctvo, občiansky zákonník
3
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Špecifikácia:
nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného sprostredkovania
3
produkty v poisťovníctve
Špecifikácia:
nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore poisťovníctva alebo zaisťovníctva
3
riziková analýza klienta
3
postupy pri dokladovaní poistných udalostí
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
dôchodkové produkty
Špecifikácia:
Princípy a spôsoby využitia. Tri dôchodkové piliere aj súkromné dôchodkové zabezpečenie. Nutné, ak má finančný agent registráciu v sektore doplnkového dôchodkového sporenia alebo v sektore starobného dôchodkového sporenia.
3
základné zásady ochrany osobných údajov podla zákona 122/2013 Z.z.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
3
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
3
Informačná a konzultačná činnosť v oblasti financií
3
riešenie sťažností zákazníkov
3
práca s databázami zákazníkov
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
identifikácia rizík klienta pri výbere finančných produktov a služieb
3
zisťovanie a zaznamenávanie požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a jeho finančnej situácie
Špecifikácia:
s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania
3
zostavovanie finančného plánu pre klienta
3
komunikácia s klientmi pri sprostredkovaní finančných produktov a služieb
3
predkladanie ponúk a uzavieranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby
3
spolupráca pri správe zmlúv klienta a pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby
3
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýzy rizík
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska (špecifikácia: nutné v prípade viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta). Podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§14, ods. 1).
  • Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta podľa § 18 zákona č. 186/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
    viac...
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
    viac...
  • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.