Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu

Finančný poradca poskytuje odbornú pomoc, informácie, stanoviská, odporúčania a osobné finančné plány klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Finančný poradca môže vykonávať tieto činnosti v oblasti kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia. Finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia je riešený samostatnou kartou povolania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa pre toto zamestnanie nesmie používať iné označenie, resp. tento názov sa nesmie používať na označenie činností, ktoré nie sú v súlade s definíciou v zákone.
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 10 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§21, odsek 3, písm. d)

viac...
ISCO-08 2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08 2412001 - Finančný poradca
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Finančný poradca

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 finančné trhy, maklérska činnosť
  Špecifikácia:
  úlohy a funkcie finančného trhu, jeho členenie, hlavné trendy vo vývoji finančného trhu
 • stupeň EKR 4 kapitálové trhy, maklérska činnosť
  Špecifikácia:
  nutné, ak má finančný poradca registráciu v sektore kapitálového trhu
 • stupeň EKR 4 projektový manažment
 • stupeň EKR 4 právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 4 bankovníctvo a bankové služby
  Špecifikácia:
  nutné, ak má finančný poradca registráciu v sektore prijímania vkladov alebo v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
 • stupeň EKR 4 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
  Špecifikácia:
  všeobecný prehľad
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 3 princípy obchodovania s cennými papiermi
  Špecifikácia:
  základy, nutné hlbšie vedomosti, ak má finančný poradca registráciu v sektore kapitálového trhu
 • stupeň EKR 3 pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
 • stupeň EKR 3 obchodné právo
 • stupeň EKR 3 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • stupeň EKR 3 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
  Špecifikácia:
  všeobecný základ
 • stupeň EKR 3 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 3 občianske právo, vlastníctvo, občiansky zákonník
 • stupeň EKR 2 marketing
  Špecifikácia:
  základný prehľad princípov a nástrojov, marketingová stratégia
 • stupeň EKR 2 verejné financie
 • stupeň EKR 2 aplikovaná informatika
 • stupeň EKR 2 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 2 postupy obchodu s nehnuteľnosťami
 • stupeň EKR 2 manažment rizík
 • stupeň EKR 4 dôchodkové produkty
  Špecifikácia:
  princípy a spôsoby využitia, základný prehľad troch pilierov a súkromného dôchodkového zabezpečenia
 • stupeň EKR 4 zásady ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 3 informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného poradenstva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vypracovávanie cenových ponúk
  Špecifikácia:
  vypracovávanie finančných plánov klientovi
 • stupeň EKR 3 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
 • stupeň EKR 3 riešenie sťažností zákazníkov
  Špecifikácia:
  aj ohľadom napr. plnenia zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 3 vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie interného/externého projektu
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
 • stupeň EKR 3 vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány (oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.)
 • stupeň EKR 2 projektové riadenie v manažmente
 • stupeň EKR 2 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
 • stupeň EKR 2 využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 4 spracovávanie nestrannej analýzy rizík klienta a dostupných finančných služieb
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 sledovanie relevantných legislatívnych zmien
  Špecifikácia:
  v oblasti kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 poskytovanie odbornej pomoci, informácií a stanovísk súvisiacich s finančnými službami a odporúčaní v súvislosti s osobným finančným plánom klienta
 • stupeň EKR 4 uzatváranie a zmeny zmlúv o finančných službách na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet
 • stupeň EKR 4 aktualizácia údajov o klientoch
  Špecifikácia:
  v databáze
 • stupeň EKR 4 poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  Špecifikácia:
  v prípade finančného poradcu v sektore kapitálového trhu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky vydané Národnou bankou Slovenska podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§18, ods.1) viac...
 • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d) viac...
 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie