Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Finančný poradca poskytuje odbornú pomoc, informácie, stanoviská, odporúčania a osobné finančné plány klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Finančný poradca môže vykonávať tieto činnosti v oblasti kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia. Finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia je riešený samostatnou kartou povolania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa pre toto zamestnanie nesmie používať iné označenie, resp. tento názov sa nesmie používať na označenie činností, ktoré nie sú v súlade s definíciou v zákone.
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 10 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§21, odsek 3, písm. d)
viac...
ISCO-08
2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08
2412001 - Finančný poradca
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Finančný poradca

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
finančné trhy, maklérska činnosť
Špecifikácia:
úlohy a funkcie finančného trhu, jeho členenie, hlavné trendy vo vývoji finančného trhu
4
kapitálové trhy, maklérska činnosť
Špecifikácia:
nutné, ak má finančný poradca registráciu v sektore kapitálového trhu
4
projektový manažment
4
právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
Špecifikácia:
Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
bankovníctvo a bankové služby
Špecifikácia:
nutné, ak má finančný poradca registráciu v sektore prijímania vkladov alebo v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Špecifikácia:
všeobecný prehľad
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
3
princípy obchodovania s cennými papiermi
Špecifikácia:
základy, nutné hlbšie vedomosti, ak má finančný poradca registráciu v sektore kapitálového trhu
3
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
3
obchodné právo
3
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
3
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Špecifikácia:
všeobecný základ
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
občianske právo, vlastníctvo, občiansky zákonník
3
marketing
Špecifikácia:
základný prehľad princípov a nástrojov, marketingová stratégia
2
verejné financie
2
aplikovaná informatika
2
softvéry pre odborné aplikácie
2
postupy obchodu s nehnuteľnosťami
2
manažment rizík
2
dôchodkové produkty
Špecifikácia:
princípy a spôsoby využitia, základný prehľad troch pilierov a súkromného dôchodkového zabezpečenia
4
zásady ochrany osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného poradenstva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie cenových ponúk
Špecifikácia:
vypracovávanie finančných plánov klientovi
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
3
riešenie sťažností zákazníkov
Špecifikácia:
aj ohľadom napr. plnenia zmluvných podmienok
3
vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie interného/externého projektu
3
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
3
vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány (oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.)
3
projektové riadenie v manažmente
2
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
2
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
2
spracovávanie nestrannej analýzy rizík klienta a dostupných finančných služieb
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
sledovanie relevantných legislatívnych zmien
Špecifikácia:
v oblasti kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia
4
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a stanovísk súvisiacich s finančnými službami a odporúčaní v súvislosti s osobným finančným plánom klienta
4
uzatváranie a zmeny zmlúv o finančných službách na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet
4
aktualizácia údajov o klientoch
Špecifikácia:
v databáze
4
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
Špecifikácia:
v prípade finančného poradcu v sektore kapitálového trhu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky vydané Národnou bankou Slovenska podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§18, ods.1)
    viac...
  • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
    viac...
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.