Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý metodicky riadi, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje plnenie najnáročnejších úloh z oblastí podľa začlenenia svojho pracovného miesta v hierarchii firemnej a organizačnej štruktúry. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených zamestnancov a zabezpečuje ich rozvoj. Navrhuje stratégie a koncepcie v riadenej oblasti a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Konateľ pre oblasť finančného sprostredkovania
Odborný garant
Prokurista pre oblasť finančného sprostredkovania
Riaditeľ pre oblasť finančného sprostredkovania
Štatutár pre oblasť finančného sprostredkovania
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
1346 - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
SK ISCO-08
1346006 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér vo finančníctve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
finančné trhy, maklérska činnosť
Špecifikácia:
úlohy a funkcie finančného trhu, jeho členenie, hlavné trendy vo vývoji finančného trhu
7
kapitálové trhy, maklérska činnosť
7
právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
Špecifikácia:
Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
7
obchodné právo
Špecifikácia:
záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy
7
manažment pre top manažérov
7
projektový manažment
7
krízový manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
občianske právo, vlastníctvo, občiansky zákonník
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
7
bankovníctvo a bankové služby
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Špecifikácia:
ekonomika podnikateľského subjektu, majetok podnikateľského subjektu
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
7
postupy finančného plánovania
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
v oblasti poistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, doplnkového dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
prehľad subjektov finančného sektora
7
právne predpisy a základné pojmy z oblasti účtovníctva
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti daní
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
interné procesy v organizácii
7
systém CRM
7
manažment kvality
7
personálny manažment
7
psychológia práce
7
obchodné vyjednávanie
7
manažment rizík
7
obchodné vzťahy
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
marketing
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
manažment malého a stredného podniku
6
poradenstvo a odborná pomoc
7
informačné povinnosti, psychológia a postupy finančného sprostredkovania
7
dôchodkové produkty
Špecifikácia:
princípy a spôsoby využitia jednotlivých druhov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
7
koordinácia fungovania organizácie/podniku/spoločnosti z personálneho a odborového hľadiska
7
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
7
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
7
projektové riadenie v manažmente
7
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
7
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
7
zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
7
Vedenie a motivovanie pracovníkov, komunikácia so zamestnancami
7
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
7
vypracovávanie a príprava podkladov a správ v manažmente
7
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
5
riešenie sťažností a konfliktov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
aplikovanie legislatívnych zmien do stratégie riadenia vo zverenej oblasti
7
spolupráca pri plánovaní a tvorbe rozpočtov
7
analýza rizík, procesov a činností
7
využívanie systémových a finančných nástrojov v organizácii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
    viac...
  • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d)
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.