Špecialista pre odpadové hospodárstvo

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre odpadové hospodárstvo

Špecialista pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné činnosti v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva. Plánuje a koordinuje činnosti súvisiace s tvorbou odpadu a nakladaním s odpadmi a preventívne opatrenia v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Odborník (expert) v oblasti odpadového hospodárstva
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133004 - Špecialista pre odpadové hospodárstvo
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 odpadové hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie predpisy súvisiace s odpadovým hospodárstvom.
 • stupeň EKR 7 metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadov
 • stupeň EKR 6 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Najmä databázové systémy pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarové aplikácie technologických zariadení.
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 technologické procesy v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 systémy riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 štandardy a normy v oblasti odpadov
 • stupeň EKR 7 programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
 • stupeň EKR 6 princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov
 • stupeň EKR 5 logistika v odpadovom hospodárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
  Špecifikácia:
  Najmä databázových systémov pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarových aplikácií technologických zariadení.
 • stupeň EKR 7 analýza rizík a environmentálnych dopadov činnosti v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 tvorba a posudzovanie návrhov činností v oblasti odpadového hospodárstva
  Špecifikácia:
  Tvorba a posudzovanie návrhov na zmeny vo výrobnej i nevýrobnej činnosti súvisiace s minimalizáciou odpadu, optimalizáciou zhodnocovania odpadu a spôsobmi nakladania s odpadom.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 koordinácia a kontrola spôsobov nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 7 koordinácia a kontrola činností na technických zariadeniach v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie a vyhodnocovanie systému riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 analýza vývoja, spôsobov a úrovne nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 7 participácia na tvorbe environmentálnych projektov
 • stupeň EKR 7 participácia na tvorbe koncepcií a logistiky v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 metodická a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva
  Špecifikácia:
  Vedenie evidencie odpadov (druhy, množstvo, zhodnotenie, zneškodnenie) a súvisiacej dokumentácie podľa požiadaviek štátnej a verejnej správy.
 • stupeň EKR 5 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie