Špecialista pre odpadové hospodárstvo

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné činnosti v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva. Plánuje a koordinuje činnosti súvisiace s tvorbou odpadu a nakladaním s odpadmi a preventívne opatrenia v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Odborník (expert) v oblasti odpadového hospodárstva
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08
2133004 - Špecialista pre odpadové hospodárstvo
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
odpadové hospodárstvo
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
spôsoby nakladania s odpadmi
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Špecifikácia:
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie predpisy súvisiace s odpadovým hospodárstvom.
7
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
7
stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadov
7
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Najmä databázové systémy pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarové aplikácie technologických zariadení.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
technologické procesy v odpadovom hospodárstve
7
systémy riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
7
štandardy a normy v oblasti odpadov
7
programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
7
princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov
6
logistika v odpadovom hospodárstve
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie odborných softvérových aplikácií
Špecifikácia:
Najmä databázových systémov pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarových aplikácií technologických zariadení.
7
analýza rizík a environmentálnych dopadov činnosti v odpadovom hospodárstve
7
tvorba a posudzovanie návrhov činností v oblasti odpadového hospodárstva
Špecifikácia:
Tvorba a posudzovanie návrhov na zmeny vo výrobnej i nevýrobnej činnosti súvisiace s minimalizáciou odpadu, optimalizáciou zhodnocovania odpadu a spôsobmi nakladania s odpadom.
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
7
koordinácia a kontrola spôsobov nakladania s odpadmi
7
koordinácia a kontrola činností na technických zariadeniach v odpadovom hospodárstve
7
uplatňovanie a vyhodnocovanie systému riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
7
analýza vývoja, spôsobov a úrovne nakladania s odpadmi
7
participácia na tvorbe environmentálnych projektov
7
participácia na tvorbe koncepcií a logistiky v oblasti odpadového hospodárstva
7
metodická a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
7
vedenie dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva
Špecifikácia:
Vedenie evidencie odpadov (druhy, množstvo, zhodnotenie, zneškodnenie) a súvisiacej dokumentácie podľa požiadaviek štátnej a verejnej správy.
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.