Špecialista ochrany prírody

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista ochrany prírody

Špecialista ochrany prírody vykonáva analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v agende ochrany prírody a krajiny a plní povinnosti v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyhotovuje dokumentáciu ochrany prírody a návrhy preventívnych opatrení ochrany prírody v príslušnom územnom celku. Schvaľuje obsah návrhu dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o dreviny.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Špecialista v oblasti ochrany prírody
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133003 - Špecialista ochrany prírody
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ochrany prírody
 • stupeň EKR 7 botanika
 • stupeň EKR 7 zoológia
 • stupeň EKR 7 ekológia
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ochrany pôdy
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
 • stupeň EKR 7 ekológia vodného prostredia
 • stupeň EKR 7 synekológia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie a posudzovanie plánov starostlivosti o krajinu a chránené územia
 • stupeň EKR 7 spracovávanie ekologických koncepcií a štúdií u činností náročných na ochranu životného prostredia v nadväznosti na dlhodobý a strategický rozvoj organizácie
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcií vymedzených odborov ochrany prírody a krajiny
 • stupeň EKR 7 spracovávanie postupov pestovania a rozmnožovania obzvlášť chránených a ohrozených druhov rastlín v osobitých zariadeniach ochrany prírody
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov pre ekologické koncepcie a štúdie pri činnostiach náročných na ochranu životného prostredia v nadväznosti na dlhodobý a strategický rozvoj organizácie
 • stupeň EKR 7 spracovávanie regionálnych a celoštátnych krajinotvorných programov a záchranných programov pre obzvlášť chránené a ohrozené druhy živočíchov a rastlín
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a príprava asanačných, regulačných a hospodárskych postupov, opatrení a zásahov na ochranu prírody a krajiny
 • stupeň EKR 6 príprava plánov starostlivosti o chránené územia v oblasti ochrany životného prostredia na úseku štátnej správy, príprava podkladov na autorizáciu k využívaniu chemických látok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie