Špecialista ochrany prírody

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista ochrany prírody vykonáva analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v agende ochrany prírody a krajiny a plní povinnosti v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyhotovuje dokumentáciu ochrany prírody a návrhy preventívnych opatrení ochrany prírody v príslušnom územnom celku. Schvaľuje obsah návrhu dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o dreviny.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Špecialista v oblasti ochrany prírody
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08
2133003 - Špecialista ochrany prírody
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a metódy ochrany prírody
7
botanika
7
zoológia
7
ekológia
7
princípy a metódy ochrany pôdy
7
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
7
ekológia vodného prostredia
7
synekológia
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie a posudzovanie plánov starostlivosti o krajinu a chránené územia
7
spracovávanie ekologických koncepcií a štúdií u činností náročných na ochranu životného prostredia v nadväznosti na dlhodobý a strategický rozvoj organizácie
7
spracovávanie koncepcií vymedzených odborov ochrany prírody a krajiny
7
spracovávanie postupov pestovania a rozmnožovania obzvlášť chránených a ohrozených druhov rastlín v osobitých zariadeniach ochrany prírody
7
spracovávanie podkladov pre ekologické koncepcie a štúdie pri činnostiach náročných na ochranu životného prostredia v nadväznosti na dlhodobý a strategický rozvoj organizácie
7
spracovávanie regionálnych a celoštátnych krajinotvorných programov a záchranných programov pre obzvlášť chránené a ohrozené druhy živočíchov a rastlín
7
spracovávanie a príprava asanačných, regulačných a hospodárskych postupov, opatrení a zásahov na ochranu prírody a krajiny
7
príprava plánov starostlivosti o chránené územia v oblasti ochrany životného prostredia na úseku štátnej správy, príprava podkladov na autorizáciu k využívaniu chemických látok
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.