Krajinný ekológ, geoekológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Krajinný ekológ, geoekológ sa zaoberá syntézami a interpretáciami abiotických, biotických a socio-ekonomických prvkov krajiny; vypracováva hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry, územný systém ekologickej stability a hodnotenie vplyvov antropogénnych faktorov na krajinu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Špecialista v oblasti krajinnej ekológie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR
8
EKR
8
ISCED
864
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08
2133001 - Krajinný ekológ, geoekológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodika landep
8
princípy a metódy ochrany prírody
8
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
8
geografia
7
geológia
7
hydrológia
7
ekológia
7
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
7
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
7
posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie ekologických problémov poľnohospodársky využívanej krajiny
Špecifikácia:
Definícia problémov.
8
spracovávanie koncepcie politiky vývoja geológie a celoštátnych spôsobov a princípov ochrany a využiteľnosti prírodných zdrojov, v súlade s koncepciami ochrany životného prostredia
8
spracovávanie a posudzovanie plánov starostlivosti o krajinu a chránené územia
8
spracovávanie koncepcií posudzovania vplyvov na životné prostredie u jednotlivých zložiek životného prostredia
8
spracovávanie koncepcií vymedzených odborov ochrany prírody a krajiny
8
spracovávanie a aktualizácia koncepcií a programov na ochranu životného prostredia
8
hodnotenie ekologickej únosnosti krajiny
8
analyzovanie odborných ekologických informácií a dát z monitoringu krajiny a jej prírodných zložiek
8
hodnotenie vplyvov antropogénnych faktorov na krajinu
Špecifikácia:
Dôraz na ekologickú optimalizáciu a rozumné využívanie prírodných zdrojov.
8
príprava územného systému stresových faktorov pre životné prostredie
8
spracovanie územného systému ekologickej stability
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.