Krajinný ekológ, geoekológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Krajinný ekológ, geoekológ

Krajinný ekológ, geoekológ sa zaoberá syntézami a interpretáciami abiotických, biotických a socio-ekonomických prvkov krajiny; vypracováva hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry, územný systém ekologickej stability a hodnotenie vplyvov antropogénnych faktorov na krajinu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Špecialista v oblasti krajinnej ekológie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR 8
EKR 8
ISCED 864
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133001 - Krajinný ekológ, geoekológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 8 metodika landep
 • stupeň EKR 8 princípy a metódy ochrany prírody
 • stupeň EKR 8 metódy monitorovania a analýz životného prostredia
 • stupeň EKR 7 geografia
 • stupeň EKR 7 geológia
 • stupeň EKR 7 hydrológia
 • stupeň EKR 7 ekológia
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
 • stupeň EKR 7 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 8 riešenie ekologických problémov poľnohospodársky využívanej krajiny
  Špecifikácia:
  Definícia problémov.
 • stupeň EKR 8 spracovávanie koncepcie politiky vývoja geológie a celoštátnych spôsobov a princípov ochrany a využiteľnosti prírodných zdrojov, v súlade s koncepciami ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 8 spracovávanie a posudzovanie plánov starostlivosti o krajinu a chránené územia
 • stupeň EKR 8 spracovávanie koncepcií posudzovania vplyvov na životné prostredie u jednotlivých zložiek životného prostredia
 • stupeň EKR 8 spracovávanie koncepcií vymedzených odborov ochrany prírody a krajiny
 • stupeň EKR 8 spracovávanie a aktualizácia koncepcií a programov na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 8 hodnotenie ekologickej únosnosti krajiny
 • stupeň EKR 8 analyzovanie odborných ekologických informácií a dát z monitoringu krajiny a jej prírodných zložiek
 • stupeň EKR 8 hodnotenie vplyvov antropogénnych faktorov na krajinu
  Špecifikácia:
  Dôraz na ekologickú optimalizáciu a rozumné využívanie prírodných zdrojov.
 • stupeň EKR 8 príprava územného systému stresových faktorov pre životné prostredie
 • stupeň EKR 8 spracovanie územného systému ekologickej stability

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie