Geochemik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Geochemik skúma a hodnotí prírodné a antropogénne faktory životného prostredia najmä z aspektu geohazardov, skúma abiogénne a biogénne procesy vyvolávajúce mobilitu chemických prvkov a ich zlúčenín. Skúma ich v rámci interakcií systému hornina-pôda-voda-ovzdušie-biota až po vplyv geochemického prostredia (prirodzeného i antropogénne podmieneného) na ľudské zdravie. Využíva vedecké metódy geochemického výskumu s orientáciou na základný a aplikovaný výskum v anorganickej prírode.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08
2114001 - Geochemik
Divízia SK NACE Rev. 2
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geochémia
Špecifikácia:
Vrátane metód geochemického výskumu.
7
geológia
7
mineralógia
7
štátna správa a samospráva v oblasti životného prostredia
7
hydrochémia
7
hydrogeológia
7
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Geografické informačné systémy, štatistické softvéry.
7
anorganická chémia
7
hydrológia
7
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
7
vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
Špecifikácia:
V interakcii pôda - voda - ovzdušie - biota.
7
metódy odberu vzoriek zložiek životného prostredia
7
prístroje a zariadenia na výkon geochemických činností
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie odborných stanovísk a posudkov k prieskumným prácam a výskumným úlohám v geochémii
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Špecifikácia:
Geografické informačné systémy, štatistické softvéry.
7
posudzovanie výsledkov analýz odobratých vzoriek látok znečisťujúcich životné prostredie
7
mapovanie a rozbor výsledkov vedeckých a odborných výskumov
Špecifikácia:
Analýza odborných vedeckých podkladov, príprava písomných výstupov.
7
odber vzoriek zložiek životného prostredia
Špecifikácia:
Voda - pôda - ovzdušie - biota.
7
spracovávanie návrhov, rozhodnutí, stanovísk alebo odporúčaní z príslušnej oblasti pôsobenia orgánu štátnej správy
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)