Geochemik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Geochemik

Geochemik skúma a hodnotí prírodné a antropogénne faktory životného prostredia najmä z aspektu geohazardov, skúma abiogénne a biogénne procesy vyvolávajúce mobilitu chemických prvkov a ich zlúčenín. Skúma ich v rámci interakcií systému hornina-pôda-voda-ovzdušie-biota až po vplyv geochemického prostredia (prirodzeného i antropogénne podmieneného) na ľudské zdravie. Využíva vedecké metódy geochemického výskumu s orientáciou na základný a aplikovaný výskum v anorganickej prírode.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08 2114001 - Geochemik
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Geológ (geofyzik)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 geochémia
  Špecifikácia:
  Vrátane metód geochemického výskumu.
 • stupeň EKR 7 geológia
 • stupeň EKR 7 mineralógia
 • stupeň EKR 7 štátna správa a samospráva v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 7 hydrochémia
 • stupeň EKR 7 hydrogeológia
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Geografické informačné systémy, štatistické softvéry.
 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
 • stupeň EKR 7 hydrológia
 • stupeň EKR 7 metódy monitorovania a analýz životného prostredia
 • stupeň EKR 7 vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
  Špecifikácia:
  V interakcii pôda - voda - ovzdušie - biota.
 • stupeň EKR 7 metódy odberu vzoriek zložiek životného prostredia
 • stupeň EKR 7 prístroje a zariadenia na výkon geochemických činností

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk a posudkov k prieskumným prácam a výskumným úlohám v geochémii
 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
  Špecifikácia:
  Geografické informačné systémy, štatistické softvéry.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie výsledkov analýz odobratých vzoriek látok znečisťujúcich životné prostredie
 • stupeň EKR 7 mapovanie a rozbor výsledkov vedeckých a odborných výskumov
  Špecifikácia:
  Analýza odborných vedeckých podkladov, príprava písomných výstupov.
 • stupeň EKR 7 odber vzoriek zložiek životného prostredia
  Špecifikácia:
  Voda - pôda - ovzdušie - biota.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov, rozhodnutí, stanovísk alebo odporúčaní z príslušnej oblasti pôsobenia orgánu štátnej správy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie