Pomocný pracovník na stavbe budov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník na stavbe budov

Pomocný pracovník na stavbe budov vykonáva jednoduché, pomocné, obslužné a dokončovacie práce pri výstavbe budov pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných zamestnancov s ručným náradím a strojným zariadením v stavebníctve. Spolupracuje pri výkone náročnejších stavebných prác a manipuluje so stavebnými materiálmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Pomocný robotník
Pomocný stavebný robotník
Stavebný robotník
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9313 - Pomocní pracovníci na stavbách budov
SK ISCO-08 9313002 - Pomocný pracovník na stavbe budov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v stavebníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti stavebných materiálov, spôsoby ich prípravy a použitia, spôsoby ich opracovania a manipulácie pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní.
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia. Zásady ochrany pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 2 základné stavebné technológie
 • stupeň EKR 2 druhy stavieb
  Špecifikácia:
  Hlavné časti stavebných objektov a ich konštrukcií.
 • stupeň EKR 2 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 2 pomôcky, ručné a mechanizované náradie, nástroje, stroje a zariadenia na pomocné práce na stavbe
  Špecifikácia:
  Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na pomocné práce na stavbe.
 • stupeň EKR 2 postupy jednoduchých a pomocných prác pri činnostiach hlavnej a pridruženej stavebnej výroby
  Špecifikácia:
  Postupy jednoduchých a pomocných prác pri činnostiach hlavnej a pridruženej stavebnej výroby spojenej so zemnými prácami, s kladením drenážnych a kanalizačných rúr, s murovaním, betónovaním, izolovaním, omietaním, maľovaním, dopravou, montážou a skladovaním.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 2 výroba mált a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek ambulantne na stavbe
  Špecifikácia:
  Výroba a doprava betónovej zmesi, ošetrovanie čerstvého betónu.
 • stupeň EKR 2 pomocné stavebné práce z pohľadu jednotlivých stavebných profesií
  Špecifikácia:
  Betonárske práce súvisiace s výrobou betónových a oceľobetónových konštrukcií a výrobkov, pri murovaní, omietaní a izolovaní stavebných konštrukcií, maliarske a natieračské práce.
 • stupeň EKR 2 nakladanie s odpadom v stavebníctve
 • stupeň EKR 2 zemné práce
  Špecifikácia:
  Ručné kopanie výkopov, odkopávky, prekopávky, násypy, zásypy, vyrovnávanie a svahovanie terénu; doprava, ukladanie a zhutňovanie vykopanej zeminy; pomocné práce pri stabilizácii výkopov a zhotovovaní drevených debnení, pri odvádzaní odpadovej vody - ako kladenie drenážnych rúrok, kanalizačného potrubia v zemi, zhotovovanie trativodov.
 • stupeň EKR 2 pomocné pracovné činnosti pri rekonštrukcii a oprave budov
  Špecifikácia:
  Vŕtanie dier pre odstrel, búranie nenosných častí murovaných a betónových konštrukcií, sekanie rýh, drážok, prestupov, otvorov, búranie dlažieb, obkladov a odpratávanie sutiny.
 • stupeň EKR 2 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri montáži prefabrikátov, spájanie a príprava rôznych druhov stavebných materiálov, skladovanie stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 2 príprava, používanie a údržba náradia, zariadení a pracovných pomôcok v stavebníctve
  Špecifikácia:

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie