Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií

Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií vykonáva jednoduché pomocné, prípravné a rutinné práce na pozemných komunikáciách pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných zamestnancov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Pomocný pracovník na stavbe a údržbe cesty alebo železničného zvršku
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08 9312001 - Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
Divízia SK NACE Rev. 2 Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v stavebníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti stavebných materiálov, spôsoby ich prípravy a použitia, spôsoby ich opracovania a manipulácie pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní.
 • stupeň EKR 2 dopravné stavby
  Špecifikácia:
  Základné druhy dopravných stavieb.
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci; osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia v rozsahu odboru.
 • stupeň EKR 2 aplikačné nástroje a pomocné náradie
  Špecifikácia:
  Druhy ručného náradia, pomôcok a strojného zariadenia - spôsoby ich prípravy, údržby a použitia.
 • stupeň EKR 2 technológie cestného staviteľstva
  Špecifikácia:
  základné technológie zemných, betonárskych a asfaltérskych prác na cestách, diaľniciach, chodníkoch a nekrytých parkoviskách
 • stupeň EKR 1 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
 • stupeň EKR 2 zemné práce
  Špecifikácia:
  Ručné kopanie výkopov, odkopávky, prekopávky, násypy, zásypy, vyrovnávanie a svahovanie terénu; vykonávanie podkladových násypov vozoviek a chodníkov, doprava, ukladanie a zhutňovanie vykopanej zeminy.
 • stupeň EKR 2 realizácia a opravy povrchu vozoviek a chodníkov z obaľovaných drvín a liateho asfaltu
  Špecifikácia:
  Jednoduché a pomocné práce pri kladení obaľovaných drvín do profilov vozoviek a chodníkov, vyplňovanie škár dlažieb maltou a asfaltom.
 • stupeň EKR 2 búranie dlažieb a obrubníkov
  Špecifikácia:
  Búranie dlažieb a obrubníkov ručne a pomocou mechanizovaného náradia.
 • stupeň EKR 2 príprava, používanie a údržba náradia, zariadení a pracovných pomôcok v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Práca s ručným náradím, zariadeniami a pracovnými pomôckami.
 • stupeň EKR 2 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Nakladanie so vzniknutým odpadom.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie