Kvalitár, kontrolór v stavebníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór v stavebníctve

Kvalitár, kontrolór v stavebníctve kontroluje kvalitu materiálových vstupov do stavebnej výroby, kvalitu vykonávaných stavebných prác, dodržiavanie technologických postupov a používaných materiálov v stavebníctve.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky

viac...
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543016 - Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 základné stavebné technológie
 • stupeň EKR 4 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
 • stupeň EKR 4 technické normy a predpisy v stavebníctve
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 4 postupy prípravy stavebnej výroby
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti práce pri kontrole kvality stavebných materiálov, konštrukcií a objektov.
 • stupeň EKR 4 metódy skúšok a meraní mechanických, fyzikálnych, poprípade chemických vlastností surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Všeobecný prehľad o príslušných metódach skúšok a meraní v podobe encyklopedických vedomostí.
 • stupeň EKR 4 nástroje a meradlá v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Druhy nástrojov a meradiel na zisťovanie kvality v stavebníctve, ich charakteristika, spôsoby použitia a postupy kalibrácie.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Systémy, normy a štandardy kvality stavebných materiálov, konštrukcií, objektov a stavebných prác.
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia v stavebníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zisťovanie príčin zníženej kvality stavebných prác a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie výsledkov kontrolných skúšok kvality stavebných materiálov a častí stavieb, vyhodnocovanie protokolov o skúškach kvality
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v stavebníctve
 • stupeň EKR 4 spolupráca so stavebnými projektantmi a dozorom stavby
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality a výpočet spotreby materiálu v oblasti realizácie stavieb
 • stupeň EKR 4 skúšky a merania mechanických, fyzikálnych, poprípade chemických vlastností surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov na stavbu
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie o kvalite stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác
  Špecifikácia:
  Protokoly a záznamy o skúškach kvality stavebných materiálov, konštrukcií a objektov.
 • stupeň EKR 4 príprava, obsluha a údržba nástrojov a meradiel používaných pri kontrole kvality stavebných materiálov, konštrukcií a objektov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie