Montér elektrických inštalácií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Stavebný a prevádzkový elektrikár vykonáva montáže, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, ako aj prevádzky a rekonštrukcií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Elektromechanik rozvodných zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7411 - Stavební a prevádzkoví elektrikári
SK ISCO-08
7411001 - Stavebný a prevádzkový elektrikár
Divízia SK NACE Rev. 2
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Elektromechanik

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Špecifikácia:
Vrátane základov elektrotechnológie, elektroniky a elektroenergetiky.
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
3
technické kreslenie v elektrotechnike
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
3
meracia a regulačná technika
Špecifikácia:
Vrátane prvkov, zariadení a systémov automatickej regulácie.
3
metódy istenia elektrických obvodov
3
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
3
elektrická stanica
Špecifikácia:
V rozsahu nízkonapäťovej trafostanice.
3
elektrické stroje a prístroje
Špecifikácia:
Všeobecné princípy činnosti elektrických strojov (motory a transformátory) a prístrojov (najmä meracie).
3
normy elektrických obvodov a inštalácií
3
osvetľovacie telesá a ich vlastnosti
3
testovacie a diagnostické prístroje
Špecifikácia:
Používané v elektrotechnike.
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
3
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
3
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
3
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
3
technológia montáže bleskozvodov
3
stavebné a technické výkresy
Špecifikácia:
Rozvody elektroinštalácií v budovách.
3
stavebné konštrukcie
3
základné stavebné technológie
Špecifikácia:
Predovšetkým technológia omietania na účely zahladzovania drážok rozvodov elektroinštalácií v budovách.
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie prípravných činností, prestupov, otvorov a drážok v stavebných konštrukciách na vedenie elektrických rozvodov
3
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
3
funkčné skúšky elektroinštalácií a elektrických rozvodov po preventívnej údržbe a oprave
3
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
3
kontrola stavu zariadení na prenos a distribúciu elektrickej energie
3
poskytovanie a zabezpečovanie energetickej služby a poradenstva pri voľbe energetických zariadení budov a ich uvádzaní do prevádzky
3
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
3
príprava súčiastok a vodičov na montáž (napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.)
Špecifikácia:
Napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.
3
zväzkovanie vodičov (vytváranie tzv. káblových foriem)
Špecifikácia:
Vytváranie tzv. káblových foriem.
3
zapájanie vodičov do svoriek
3
zapájanie snímačov elektrických veličín a elektrotechnických prevodníkov
3
uvádzanie do prevádzky elektrických zariadení a ich súčastí, vrátane zostavovania, montáže, zapájania a oživovania
Špecifikácia:
Vrátane ich zostavovania, montáže, zapájania a oživovania.
3
kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení
3
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
3
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
3
opravy spojok na vedení
Špecifikácia:
Po úroveň vysokého napätia.
3
čistenie energetických strojov a zariadení, spolupráca pri ich údržbe, čistení kanálov a kolektorov
3
orientácia v technických normách v stavebníctve
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Špecifikácia:
Nakladanie so vzniknutým odpadom.
3
montáž, rekonštrukcia a zapájanie bleskozvodov a ich príslušenstva
3
sledovanie zmien v príslušných STN týkajúcich sa elektrikárskych prác
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
Špecifikácia:
Dbanie na bezpečnosť a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri prácach stavebného a prevádzkového elektrikára.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.