Montér elektrických inštalácií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montér elektrických inštalácií

Stavebný a prevádzkový elektrikár vykonáva montáže, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, ako aj prevádzky a rekonštrukcií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Elektromechanik rozvodných zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7411 - Stavební a prevádzkoví elektrikári
SK ISCO-08 7411001 - Stavebný a prevádzkový elektrikár
Divízia SK NACE Rev. 2 Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Elektromechanik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Vrátane základov elektrotechnológie, elektroniky a elektroenergetiky.
 • stupeň EKR 3 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 meracia a regulačná technika
  Špecifikácia:
  Vrátane prvkov, zariadení a systémov automatickej regulácie.
 • stupeň EKR 3 metódy istenia elektrických obvodov
 • stupeň EKR 3 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 3 elektrická stanica
  Špecifikácia:
  V rozsahu nízkonapäťovej trafostanice.
 • stupeň EKR 3 elektrické stroje a prístroje
  Špecifikácia:
  Všeobecné princípy činnosti elektrických strojov (motory a transformátory) a prístrojov (najmä meracie).
 • stupeň EKR 3 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 3 osvetľovacie telesá a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 testovacie a diagnostické prístroje
  Špecifikácia:
  Používané v elektrotechnike.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
 • stupeň EKR 3 metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
 • stupeň EKR 3 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
 • stupeň EKR 3 technológia montáže bleskozvodov
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Rozvody elektroinštalácií v budovách.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
 • stupeň EKR 3 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Predovšetkým technológia omietania na účely zahladzovania drážok rozvodov elektroinštalácií v budovách.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vykonávanie prípravných činností, prestupov, otvorov a drážok v stavebných konštrukciách na vedenie elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 funkčné skúšky elektroinštalácií a elektrických rozvodov po preventívnej údržbe a oprave
 • stupeň EKR 3 meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 kontrola stavu zariadení na prenos a distribúciu elektrickej energie
 • stupeň EKR 3 poskytovanie a zabezpečovanie energetickej služby a poradenstva pri voľbe energetických zariadení budov a ich uvádzaní do prevádzky
 • stupeň EKR 3 vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
 • stupeň EKR 3 príprava súčiastok a vodičov na montáž (napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.)
  Špecifikácia:
  Napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.
 • stupeň EKR 3 zväzkovanie vodičov (vytváranie tzv. káblových foriem)
  Špecifikácia:
  Vytváranie tzv. káblových foriem.
 • stupeň EKR 3 zapájanie vodičov do svoriek
 • stupeň EKR 3 zapájanie snímačov elektrických veličín a elektrotechnických prevodníkov
 • stupeň EKR 3 uvádzanie do prevádzky elektrických zariadení a ich súčastí, vrátane zostavovania, montáže, zapájania a oživovania
  Špecifikácia:
  Vrátane ich zostavovania, montáže, zapájania a oživovania.
 • stupeň EKR 3 kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 3 opravy spojok na vedení
  Špecifikácia:
  Po úroveň vysokého napätia.
 • stupeň EKR 3 čistenie energetických strojov a zariadení, spolupráca pri ich údržbe, čistení kanálov a kolektorov
 • stupeň EKR 3 orientácia v technických normách v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Nakladanie so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 montáž, rekonštrukcia a zapájanie bleskozvodov a ich príslušenstva
 • stupeň EKR 3 sledovanie zmien v príslušných STN týkajúcich sa elektrikárskych prác
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Dbanie na bezpečnosť a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri prácach stavebného a prevádzkového elektrikára.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie