Inštalatér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Inštalatér vykonáva montáže, údržbu a opravy inštalačných rozvodov (rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania) v budovách. Montuje a demontuje zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu rozvodov, bezpečnosť a spoľahlivosť ich prevádzky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy
Inštalatér ústredného vykurovania
Inštalatér vodovodu a kanalizácie
Plynoinštalatér
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08
7126001 - Inštalatér
Divízia SK NACE Rev. 2
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Inštalatér

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické normy a predpisy v stavebníctve
Špecifikácia:
Normy a predpisy týkajúce sa inštalatérskych prác.
3
stavebné a technické výkresy
Špecifikácia:
Výkresová dokumentácia inštalačných rozvodov v budovách.
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
Materiály na montáž a opravy inštalačných rozvodov, vrátane izolačných materiálov a výrobkov inštalačných rozvodov a zariadení.
3
stavebné konštrukcie
3
bezpečnosť v stavebníctve
Špecifikácia:
Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom, vrátane nebezpečného odpadu.
3
metódy a princípy prevádzky potrubných systémov
Špecifikácia:
Vodovodov, kanalizácií, plynovodov a pod.
3
druhy inštalačných rozvodov
3
technológia montáže, údržby a opráv inštalačných rozvodov
Špecifikácia:
Rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania.
3
zariadenia na inštalačných rozvodoch
Špecifikácia:
Meracie, ovládacie, regulačné a bezpečnostné zariadenia, ich druhy, funkcie a spôsoby fungovania.
3
technológia montáže zariadení na inštalačných rozvodoch
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Špecifikácia:
Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na inštalatérske práce.
3
technológie a spôsoby izolácií inštalačných rozvodov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výkresovej dokumentácie
Špecifikácia:
Čítanie výkresovej dokumentácie inštalačných rozvodov v budovách, schém a pracovných návodov týkajúcich sa odboru.
3
voľba postupu práce, náradia, pomôcok a materiálov na zhotovenie, montáž, údržbu a opravy potrubí, armatúr a zariaďovacích predmetov
Špecifikácia:
Rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania.
3
vykonávanie tlakových skúšok v rozvodoch plynu
3
kontrola a vykonávanie funkčných a tlakových skúšok potrubí, tlakových nádob a kotlov
Špecifikácia:
Z hľadiska funkčnosti, tesnosti, konečného vzhľadu a pod.
3
ručné spracovávanie a strojové obrábanie inštalatérskych materiálov
Špecifikácia:
Vrátane úprav stavebných konštrukcií za účelom umiestnenia inštalačných rozvodov.
3
montáž, údržba a opravy inštalačných rozvodov
3
montáž zariadení na inštalačných rozvodoch
Špecifikácia:
Montáž meracích, ovládacích, regulačných a bezpečnostných zariadení na inštalačných rozvodoch v budovách aj v napojeniach na vonkajšie rozvody.
3
izolácie inštalačných rozvodov a zariadení
3
meranie a výpočet dĺžky potrubia a jeho zmeny
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.