Inštalatér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Inštalatér

Inštalatér vykonáva montáže, údržbu a opravy inštalačných rozvodov (rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania) v budovách. Montuje a demontuje zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu rozvodov, bezpečnosť a spoľahlivosť ich prevádzky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Inštalatér ústredného vykurovania
Inštalatér vodovodu a kanalizácie
Plynoinštalatér
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08 7126001 - Inštalatér
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Inštalatér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Normy a predpisy týkajúce sa inštalatérskych prác.
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Výkresová dokumentácia inštalačných rozvodov v budovách.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Materiály na montáž a opravy inštalačných rozvodov, vrátane izolačných materiálov a výrobkov inštalačných rozvodov a zariadení.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom, vrátane nebezpečného odpadu.
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy prevádzky potrubných systémov
  Špecifikácia:
  Vodovodov, kanalizácií, plynovodov a pod.
 • stupeň EKR 3 druhy inštalačných rozvodov
 • stupeň EKR 3 technológia montáže, údržby a opráv inštalačných rozvodov
  Špecifikácia:
  Rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania.
 • stupeň EKR 3 zariadenia na inštalačných rozvodoch
  Špecifikácia:
  Meracie, ovládacie, regulačné a bezpečnostné zariadenia, ich druhy, funkcie a spôsoby fungovania.
 • stupeň EKR 3 technológia montáže zariadení na inštalačných rozvodoch
 • stupeň EKR 3 pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na inštalatérske práce.
 • stupeň EKR 3 technológie a spôsoby izolácií inštalačných rozvodov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 čítanie výkresovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Čítanie výkresovej dokumentácie inštalačných rozvodov v budovách, schém a pracovných návodov týkajúcich sa odboru.
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, náradia, pomôcok a materiálov na zhotovenie, montáž, údržbu a opravy potrubí, armatúr a zariaďovacích predmetov
  Špecifikácia:
  Rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania.
 • stupeň EKR 3 vykonávanie tlakových skúšok v rozvodoch plynu
 • stupeň EKR 3 kontrola a vykonávanie funkčných a tlakových skúšok potrubí, tlakových nádob a kotlov
  Špecifikácia:
  Z hľadiska funkčnosti, tesnosti, konečného vzhľadu a pod.
 • stupeň EKR 3 ručné spracovávanie a strojové obrábanie inštalatérskych materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane úprav stavebných konštrukcií za účelom umiestnenia inštalačných rozvodov.
 • stupeň EKR 3 montáž, údržba a opravy inštalačných rozvodov
 • stupeň EKR 3 montáž zariadení na inštalačných rozvodoch
  Špecifikácia:
  Montáž meracích, ovládacích, regulačných a bezpečnostných zariadení na inštalačných rozvodoch v budovách aj v napojeniach na vonkajšie rozvody.
 • stupeň EKR 3 izolácie inštalačných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 meranie a výpočet dĺžky potrubia a jeho zmeny
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie