Štukatér, kašírnik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Štukatér, kašírnik

Štukatér, kašírnik samostatne realizuje štukatérske práce na stavebných konštrukciách a úpravy povrchov s použitím malty a sádry.

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7123 - Omietkari a štukatéri
SK ISCO-08 7123002 - Štukatér, kašírnik
Divízia SK NACE Rev. 2 Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Murár (obkladač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológie a materiály v reštaurátorstve
  Špecifikácia:
  Spôsoby reštaurovania a posudzovanie kvality používaných materiálov dostupnými prostriedkami.
 • stupeň EKR 3 normy a stavebná dokumentácia pre štukatérske práce
 • stupeň EKR 3 pozemné stavby
 • stupeň EKR 3 technológia fasádnických, štukatérskych a kašérskych prác
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy reštaurátorských prác
 • stupeň EKR 3 technológie prípravy malty, sádry
  Špecifikácia:
  Vrátane výberu pomôcok pre štukatérsku prácu.
 • stupeň EKR 3 technológia lepenia sádrových profilov
  Špecifikácia:
  Vrátane začistenia a následnej povrchovej úpravy.
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 bežné omietanie a štukovanie stavebných plôch
 • stupeň EKR 3 príprava malty, sádry a pomôcok pre štukatérsku prácu
 • stupeň EKR 3 vykonávanie a opravy vnútorných štukatérskych omietok jednoduchého charakteru, vrátane prípravy podkladu prebrúsením
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie reprodukcií (odliatkov)
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie šablón na profilovanie ozdobných prvkov
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie sgrafita
  Špecifikácia:
  Vyškrabávaním do viacvrstvovej hladenej omietky.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie rabicových stien
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie rabicových klenieb
 • stupeň EKR 3 obsluha strojových zariadení pre štukatérske práce
 • stupeň EKR 3 modelovanie slohových ornamentov podľa dokumentácie a zhotovovanie šablón všetkých druhov
  Špecifikácia:
  Na základe jednoduchých kresieb a náčrtov.
 • stupeň EKR 3 orientácia v technologických postupoch štukatérskych prác
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a opravy sádrových omietok na rovných aj oblých plochách
  Špecifikácia:
  Vrátane sádrových napodobenín umelých mramorov a prípravy podkladu prebrúsením.
 • stupeň EKR 3 profilovanie ozdobných prvkov, lepenie sádrových profilov
  Špecifikácia:
  Vrátane ich začistenia.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie modelov na prípravu štukatérskych prvkov
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie foriem na výrobu štukatérskych prvkov fasád a interiérov
 • stupeň EKR 2 búracie práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie