Omietkar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Omietkar

Omietkar vykonáva odborné činnosti pozostávajúce z povrchovej úpravy vnútorných a vonkajších častí budov, objektov a konštrukcií, aplikáciou rôznych druhov interiérových a fasádnych omietkových zmesí.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:

ISCO-08 7123 - Omietkari a štukatéri
SK ISCO-08 7123001 - Omietkar
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Murár (obkladač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Materiály na zhotovovanie omietok a podkladové materiály pod omietky.
 • stupeň EKR 3 postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
 • stupeň EKR 3 technológia montáže bleskozvodov
 • stupeň EKR 3 maliarske náterové hmoty a ďalšie prostriedky
 • stupeň EKR 3 postupy prípravy stavebnej výroby
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Príslušné technické normy.
 • stupeň EKR 3 druhy stavieb
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Stavebné konštrukcie a podklady, ktoré sa môžu omietať.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na omietkarské práce, spôsoby ich použitia, obsluhy a údržby.
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a spôsoby použitia omietkarských zmesí
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 technologické postupy a spôsoby použitia materiálov pri obnove stavebných pamiatok a historických budov
  Špecifikácia:
  V interiéri a exteriéri.
 • stupeň EKR 3 technológia omietania a štukovania povrchov stavebných konštrukcií
  Špecifikácia:
  Omietky vnútorných a vonkajších (fasádnych) omietok, spôsoby ich zhotovovania a konečnej úpravy povrchu omietky.
 • stupeň EKR 3 postupy pri sanáciách a opravách omietok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vykonávanie povrchových úprav zatepľovacieho systému omietkami, vrátane farebných náterov
 • stupeň EKR 3 orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, normách a projektoch na vykonávanie omietkarských prác
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a opravy jadrových, štukových, vápenných, vápenno-cementových a cementových omietok, vrátane omietok hladených oceľovým hladidlom
 • stupeň EKR 3 bežné omietanie a štukovanie stavebných plôch
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy omietok štukovaním, škrabaním, prebrusovaním, vykonávaním náterov omietok rôznymi druhmi farieb
 • stupeň EKR 3 príprava malty, stierkových a náterových hmôt pred vykonávaním omietkarských prác
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava múra vnútornými a vonkajšími tenkovrstvovými štruktúrovanými omietkami
 • stupeň EKR 3 príprava podkladov pre kontaktný zatepľovací systém
 • stupeň EKR 3 nátery fasád
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 3 vyhotovovanie alebo úprava podkladu pod obklady stien
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 3 kontrola práce a hľadanie spôsobov odstránenia chýb počas práce
 • stupeň EKR 3 meranie a výpočet plôch a spotreby materiálov na úpravy povrchov omietkami
  Špecifikácia:
  Určovanie spotreby vhodných stavebných materiálov vzhľadom na zvolené pracovné postupy.
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality a stavu povrchov pred aplikáciou náterových hmôt
 • stupeň EKR 3 montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie strešných krytín
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby materiálu na omietanie
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie