Tesár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tesár

Tesár vykonáva tesárske práce, montáž, údržbu a opravy tesárskych konštrukcií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Stavebný tesár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7115 - Tesári a stavební stolári
SK ISCO-08 7115001 - Tesár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Tesár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • umelecký talent

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Odborné výkresy, technické náčrty.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Materiály na tesárske práce.
 • stupeň EKR 3 postupy prípravy stavebnej výroby
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Zásady BOZP a PO, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 technológia tesárskych prác
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 zásady a spôsoby ošetrovania a ochrany dreva
  Špecifikácia:
  s ohľadom na ochranu životného prostredia a na súvisiace konštrukcie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie tesárskych konštrukcií
  Špecifikácia:
  Krovov striech, okien, zárubní, dverí, brán, podláh, schodov, zábradlí a ďalších konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie zásad BOZP a PO, vrátane zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 montáž strešných okien a strešných výstupov
 • stupeň EKR 3 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
  Špecifikácia:
  Súvisiacimi s tesárskymi prácami.
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnenia
  Špecifikácia:
  Montáž a demontáž tesársky viazaných lešení a ďalších pomocných konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž tesárskych debnení
  Špecifikácia:
  Montáž a demontáž tesárskych debnení všetkých druhov.
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby materiálov
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Nakladanie so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
  Špecifikácia:
  Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov. Orientácia v stavebných výkresoch a technickej dokumentácii súvisiacej s tesárskymi prácami.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz lešenára (montáž a demontáž lešenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 1)
 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie