Betonár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Betonár

Betonár vykonáva betonárske práce pri zhotovovaní monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií z betónu, oceľobetónu a predpätého betónu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Betonár stavebných dielcov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7114 - Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7114002 - Betonár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Betonár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti betónu
 • stupeň EKR 3 druhy stavieb
 • stupeň EKR 3 technológia betónovania
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Technické normy, predpisy, listy a návody súvisiace s betonárskymi prácami.
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Výkresy výstuže, tvaru a skladby prefabrikovaných stavebných konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 3 metódy prípravy a organizácie pracoviska
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Druhy strojov a zariadení na betonárske práce, spôsoby ich obsluhy a údržby.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Základné druhy monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály.
 • stupeň EKR 3 technológia výroby výstuže z betonárskej ocele
  Špecifikácia:
  Technológia výroby výstuže z betonárskej ocele a spôsoby jej čistenia, vyrovnávania, strihania, ohýbania, viazania a ukladania.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v stavebných výkresoch na vykonávanie betonárskych prác
  Špecifikácia:
  Čítanie stavebných výkresov, orientácia v stavebných výkresoch, v normách, predpisoch, listoch a návodoch súvisiacich s vykonávaním betonárskych prác.
 • stupeň EKR 3 betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
  Špecifikácia:
  Pomocné konštrukcie - debnenie, príprava výstuže, proces betónovania a zhutňovania a ošetrovanie betónu.
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce a technických podmienok na výrobu betónových a vystužených prefabrikátov a vykonávanie betonárskych prác
 • stupeň EKR 3 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
 • stupeň EKR 3 príprava, používanie a údržba náradia, zariadení a pracovných pomôcok v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby stavebných materiálov k zvolený stavebným postupom
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž debnenia z rôznych materiálov
 • stupeň EKR 3 výroba prefabrikovaných stavebných dielcov a stavebných konštrukcií z oceľobetónu
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba betonárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 nakladanie s odpadom v stavebníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie