Železiar v stavebníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Železiar v stavebníctve

Železiar v stavebníctve pripravuje, spracováva a zhotovuje betonársku výstuž alebo jej časti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7114 - Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7114001 - Železiar v stavebníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Betonár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy stavieb
 • stupeň EKR 3 technológia betónovania
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Technické normy, predpisy, listy a návody súvisiace so železiarskymi prácami.
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Stavené a technické výkresy betónových a oceľobetónových stavebných konštrukcií, výkresy výstuže, tvaru a skladby oceľobetónových konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 3 metódy prípravy a organizácie pracoviska
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Druhy strojov a zariadení na železiarske práce, spôsoby ich obsluhy a údržby.
 • stupeň EKR 3 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Základné druhy stavebných konštrukcií, spôsoby kotvenia a upevňovania, upevňovacie materiály.
 • stupeň EKR 3 vlastnosti maliarskych materiálov
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania oceľovej výstuže používanej na výrobu stavebných konštrukcií
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti betónu a ocele a spôsoby ich použitia
 • stupeň EKR 3 technológia výroby výstuže z betonárskej ocele
  Špecifikácia:
  Technológia výroby výstuže z betonárskej ocele a spôsoby jej čistenia, vyrovnávania, strihania, ohýbania, viazania a ukladania.
 • stupeň EKR 3 oceľobetónové dielce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Predovšetkým pri zváraní.
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Obsluha a údržba strojov a zariadení na železiarske práce - strojov a zariadení na strihanie, ohýbanie a zváranie výstuže.
 • stupeň EKR 3 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
  Špecifikácia:
  Manipulácia so stavebnou oceľou a betónovou zmesou pri železiarskych prácach.
 • stupeň EKR 3 betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba betonárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 vyhotovovanie foriem v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 zváranie výstuže alebo výstužných dielov
 • stupeň EKR 3 zváranie jednotlivých prútov, prípadne vopred pripravených dielov
 • stupeň EKR 3 delenie výstužných sietí, prútov a ohýbanie výstužných prútov
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v stavebných výkresoch výstuže, tvaru a skladby na zhotovenie oceľobetónových konštrukcií
  Špecifikácia:
  Čítanie stavebných výkresov výstuže, tvaru a skladby na zhotovenie oceľobetónových konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce pri zhotovovaní výstuže monolitických a prefabrikovaných oceľobetónových stavebných prvkov a konštrukcií
 • stupeň EKR 3 výroba, čistenie, vyrovnávanie, strihanie, ohýbanie, viazanie a ukladanie výstuže z betonárskej ocele

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie