Murár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Murár

Murár zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním, osadzuje jednoduché oceľobetónové, drevené, kovové a plastové výrobky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7112 - Murári a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7112002 - Murár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Murár (obkladač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Technologické postupy výroby rôznych druhov mált a betónových zmesí, spôsoby ich použitia, postupy tvorby stavebných konštrukcií murovaných, z betónu a železobetónu.
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Základné princípy tvorby technickej dokumentácie v stavebníctve, metódy získavania informácií z predloženej stavebnej dokumentácie.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Spôsoby použitia stavebných materiálov podľa druhu a vlastností.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Technické normy, predpisy, listy a návody súvisiace s murárskymi prácami.
 • stupeň EKR 3 aplikačné nástroje a pomocné náradie
  Špecifikácia:
  Pre murárske práce.
 • stupeň EKR 3 metódy prípravy a organizácie pracoviska
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Základné druhy stavebných konštrukcií budov pozemných stavieb, spôsoby ich povrchových úprav, vrátane vymeriavania a vyhotovovania obkladov a návrhu škárorezu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 voľba náradia, ručného mechanizovaného náradia, strojov a zariadení a pracovných pomôcok na murárske práce
 • stupeň EKR 3 vykonávanie hydroizolácií súvisiacich s murárskymi prácami
 • stupeň EKR 3 obsluha strojných zariadení na murárske práce
 • stupeň EKR 3 výroba mált a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek ambulantne na stavbe
 • stupeň EKR 3 betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
 • stupeň EKR 3 murovanie nosných stien a voľne stojacích nosných pilierov z tehál, tvárnic a blokov; vymurovávanie priečok, vrátane osadzovania a murovania zárubní
  Špecifikácia:
  Vrátane omietačských a obkladačských zručností.
 • stupeň EKR 3 murovanie kamenného muriva
 • stupeň EKR 3 betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu aj konštrukcií s vloženou armovacou sieťou
 • stupeň EKR 3 betónovanie podláh, vrátane konečnej úpravy povrchu
 • stupeň EKR 3 vymurovávanie sklobetónových dosiek, blokov a panelov do oceľových rámov v dielňach na výrobu prefabrikovaných výrobkov pre stavebníctvo
 • stupeň EKR 3 stavanie, montáž a demontáž ochranných pevných alebo posuvných lešenárskych ohradení na murovanie zvnútra stavby
 • stupeň EKR 3 murovanie žiaruvzdornými výrobkami v tepelných agregátoch
  Špecifikácia:
  Murovanie žiaruvzdornými výrobkami (šamot, magnezit) v tepelných agregátoch - rotačné pece, šachtové pece a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie