Stavebný technik kontroly kvality, laborant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stavebný technik kontroly kvality, laborant

Stavebný technik kontroly kvality, laborant vykonáva kontrolu stavebných materiálov a výrobkov, identifikuje a odoberá z nich vzorky a vykonáva ich laboratórne skúšky a rozbory.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3112 - Stavební technici
SK ISCO-08 3112001 - Stavebný technik kontroly kvality, laborant
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Príslušnosť k povolaniu Technik stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
 • stupeň EKR 4 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Najnovšie poznatky v oblasti technológie výstavby.
 • stupeň EKR 4 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Najnovšie poznatky v oblasti vývoja a použitia nových stavebných materiálov a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v stavebníctve
 • stupeň EKR 4 laboratórna technika
  Špecifikácia:
  Druhy prístrojov a zariadení skúšobného laboratória stavebných materiálov a výrobkov, spôsoby ich prípravy, obsluhy a bežnej údržby v súlade s predpismi v oblasti metrológie.
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Systémy, normy a štandardy kvality stavebných materiálov a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 stavebné hmoty a výrobky
  Špecifikácia:
  Ich druhy, vlastnosti, spôsoby použitia, certifikácia, tolerancie a spôsoby skúšania.
 • stupeň EKR 4 technické výkresy a stavebná dokumentácia
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Druhy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov, metódy ich vykonávania a vyhodnocovania.
 • stupeň EKR 4 protokoly laboratórnych skúšok
  Špecifikácia:
  Druhy protokolov, ich náležitosti (obsah) a postupy ich vyhotovovania.
 • stupeň EKR 4 techniky a postupy odberu vzoriek stavebných materiálov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Spôsoby odoberania vzoriek podľa druhu materiálu alebo výrobku.
 • stupeň EKR 4 vzorkovacie prístroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Druhy vzorkovacích zariadení, spôsoby ich používania a bežnej údržby.
 • stupeň EKR 4 harmonogram stavebných prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola kvality stavebných materiálov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Posudzovanie kvality stavebných materiálov a výrobkov dostupnými prostriedkami v oblasti realizácie stavieb.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a dosiahnutie požadovanej kvality stavebných materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie a vyhodnocovanie laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 identifikácia a odoberanie vzoriek na laboratórne skúšky
  Špecifikácia:
  Vzoriek zeminy, betónu, cementu, asfaltu, kameniva a pod.
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie protokolov o vykonaných laboratórnych skúškach
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie plánov kontroly kvality a laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov v súlade s harmonogramom stavebných prác
 • stupeň EKR 4 používanie a údržba vzorkovacích prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 obsluha a údržba laboratórnej techniky
  Špecifikácia:
  Obsluha a bežná údržba prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v stavebníctve a ich využívanie v praxi
 • stupeň EKR 4 informovanie nadriadených o zistených nedostatkoch ohrozujúcich projektované parametre a bezpečnosť realizovanej stavby
  Špecifikácia:
  Urýchlené informovanie v naliehavých prípadoch.
 • stupeň EKR 4 komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť zabezpečovania kvality v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Slovenská legálna metrológia, n.o., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a pod.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Oprávnenie vydávať a rušiť technické osvedčenia stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie