Stavbyvedúci

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stavbyvedúci

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, ako aj za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Hlavný stavbyvedúci
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2142 - Stavební špecialisti
SK ISCO-08 2142004 - Stavbyvedúci
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Spôsoby použitia stavebných technológií v závislosti od navrhovanej konštrukcie, podľa druhu stavby a použitých materiálov.
 • stupeň EKR 4 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Vrátane princípov preukázania zhody s platným certifikátom v príslušnom odbore.
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Postupy a princípy určovania ceny a kalkulácie jednotkovej ceny stavebných prác. Oceňovacie podklady, ponukové ceny, spôsoby stanovenia zisku.
 • stupeň EKR 4 technológia stavebných prác
  Špecifikácia:
  Technologický postup vyhotovenia stavebných konštrukcií v závislosti od ich druhu, použitého materiálu a účelu využitia.
 • stupeň EKR 4 postupy prípravy stavebnej výroby
  Špecifikácia:
  Projekt organizácie výstavby, plán organizácie dopravy, postupy stavebno-technologickej prípravy stavieb - predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb. Zásady tvorby stavebno-technických dokumentov týkajúcich sa prípravy a realizácie výstavby a časového plánu výstavby, poradia stavebných prác a iných súvisiacich odborných činností na stavbe.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a normy v stavebníctve. Všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podmienky rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP v závislosti od druhu stavby a prác, napr. pri zemných, betonárskych, vystužovacích, murovacích a montážnych prácach, pri prácach vo výškach a v hĺbkach, pri prácach so stavebnými strojmi, zariadeniami a bremenami, pri búracích a rekonštrukčných prácach. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky na zaistenie požiarnej ochrany počas výstavby, riziká vzniku nebezpečenstva vo vzťahu k ohrozeniu zdravia a života osôb na stavbe, k škodám na majetku a na ochranu životného prostredia.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
  Špecifikácia:
  Špeciálne technologické postupy pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov.
 • stupeň EKR 4 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Príslušné technické predpisy a normy podľa druhu stavieb a oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho.
 • stupeň EKR 4 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Zvislé a vodorovné, nosné a nenosné stavebné konštrukcie - rozdelenie, druhy a ich charakteristika, skladba a použitie. Technológia ich zhotovenia. Spôsoby zabezpečenia tvaru a ich stability.
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Projektová dokumentácia (pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, situácie). Zásady grafického zobrazovania stavebných konštrukcií, kótovania a označovania materiálov vo výkresoch, schémach, detailoch.
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Separácia, recyklácia, skladovanie odpadu. Spôsoby odvozu a odovzdania odpadu na zberné miesta. Spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom.
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Pri výstavbe.
 • stupeň EKR 3 druhy stavieb
  Špecifikácia:
  Jednotlivé druhy stavieb a ich členenie predovšetkým v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové stavby, technické, technologické a elektrotechnické zariadenia stavieb.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Rozmiestnenie a nasadenie strojov a zariadení.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie stavebného denníka
  Špecifikácia:
  Vedenie evidencie zápisov v stavebnom denníku.
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb stavebných prác, zabezpečovanie plynulosti stavebných a dopravných činností, dodávok materiálu a pod.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
 • stupeň EKR 4 orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
  Špecifikácia:
  Orientácia v projektovej dokumentácii, jej čítanie a kreslenie vybraných detailov.
 • stupeň EKR 4 riadenie stavebných prác
  Špecifikácia:
  Organizácia, usmerňovanie, koordinácia a kontrola činnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sledovanie, koordinácia a kontrola postupov a spôsobov uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby alebo realizačným projektom, technickými predpismi a časovým plánom výstavby. Zostavovanie operatívnych plánov stavebných prác
 • stupeň EKR 4 koordinácia a operatívne riadenie nasadenia potrebnej stavebnej mechanizácie
  Špecifikácia:
  Výber stavebných strojov a zariadení, ich rozmiestnenie na stavenisku.
 • stupeň EKR 4 riadenie priebehu technických a technologických skúšok stavebných materiálov a polotovarov, častí stavieb a pod.
 • stupeň EKR 3 zriaďovanie zariadenia staveniska
  Špecifikácia:
  Prevádzkové zariadenia, výrobné zariadenia, sociálne zariadenia.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 kontrola miesta a spôsobu uloženia, uskladnenia a ochrany stavebných materiálov a výrobkov, stavebných mechanizmov a zariadení na stavenisku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k) viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie