Stavebný dozor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Stavebný dozor sleduje a kontroluje spôsob a postup uskutočňovania stavby za podmienky dodržiavania bezpečnostných a technických požiadaviek na stavbu. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy
Stavebno-technický dozor
Technický dozor investora
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
2142 - Stavební špecialisti
SK ISCO-08
2142005 - Stavebný dozor
Divízia SK NACE Rev. 2
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stavebnej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Špecifikácia:
Postupy a princípy určovania ceny a kalkulácie jednotkovej ceny stavebných prác. Oceňovacie podklady, ponukové ceny, spôsoby stanovenia zisku.
4
technológia stavebných prác
Špecifikácia:
Technologický postup vyhotovenia stavebných konštrukcií v závislosti od ich druhu, použitého materiálu a účelu využitia.
4
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Špecifikácia:
Právne predpisy a normy v stavebníctve. Všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podmienky rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
Špecifikácia:
Zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP v závislosti od druhu stavby a prác, napr. pri zemných, betonárskych, vystužovacích, murovacích a montážnych prácach, pri prácach vo výškach a v hĺbkach, pri prácach so stavebnými strojmi, zariadeniami a bremenami, pri búracích a rekonštrukčných prácach. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky na zaistenie požiarnej ochrany počas výstavby, riziká vzniku nebezpečenstva vo vzťahu k ohrozeniu zdravia a života osôb na stavbe, k škodám na majetku a k ochrane životného prostredia.
4
základné stavebné technológie
Špecifikácia:
Spôsoby použitia stavebných technológií v závislosti od navrhovanej konštrukcie, podľa druhu stavby a použitých materiálov.
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
Vrátane princípov preukázania zhody s platným certifikátom v príslušnom odbore.
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Špecifikácia:
Príslušné technické predpisy a normy podľa druhu stavieb a oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru.
4
postupy prípravy stavebnej výroby
Špecifikácia:
Projekt organizácie výstavby, plán organizácie dopravy, postupy stavebno-technologickej prípravy stavieb - predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb.
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Špecifikácia:
Špeciálne technologické postupy pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov.
4
stavebné konštrukcie
Špecifikácia:
Zvislé a vodorovné, nosné a nenosné stavebné konštrukcie - rozdelenie, druhy a ich charakteristika, skladba a použitie. Technológia ich zhotovenia. Spôsoby zabezpečenia tvaru a ich stability.
4
stavebné a technické výkresy
Špecifikácia:
Projektová dokumentácia (pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, situácie). Zásady grafického zobrazovania stavebných konštrukcií, kótovania a označovania materiálov vo výkresoch, schémach, detailoch.
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Separácia, recyklácia, skladovanie odpadu. Spôsoby odvozu a odovzdania odpadu na zberné miesta. Spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom.
4
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
Pri výstavbe.
4
druhy stavieb
Špecifikácia:
Jednotlivé druhy stavieb a ich členenie predovšetkým v oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové stavby, technické, technologické a elektrotechnické zariadenia stavieb.
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie stavebného denníka
Špecifikácia:
kontrola denníka
4
kontrola plnenia operatívnych plánov stavebných prác
Špecifikácia:
Kontrola uskutočňovaných stavebných prác. Sledovanie, koordinácia a kontrola postupov a spôsobov uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou alebo realizačným projektom, technickými predpismi a časovým plánom výstavby.
4
kontrola dodržovania zmluvných podmienok pri dodávkach
4
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
4
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
4
koordinácia činností účastníkov výstavby objektov a technologických častí
4
koordinácia priebehu a nadväznosti výroby a zabezpečovanie plynulosti dodávok materiálu
4
kontrola dodržiavania pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany
4
kontrola a prevzatie zrealizovaných prác
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.