Stavebný dozor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stavebný dozor

Stavebný dozor sleduje a kontroluje spôsob a postup uskutočňovania stavby za podmienky dodržiavania bezpečnostných a technických požiadaviek na stavbu. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Stavebno-technický dozor
Technický dozor investora
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2142 - Stavební špecialisti
SK ISCO-08 2142005 - Stavebný dozor
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Postupy a princípy určovania ceny a kalkulácie jednotkovej ceny stavebných prác. Oceňovacie podklady, ponukové ceny, spôsoby stanovenia zisku.
 • stupeň EKR 4 technológia stavebných prác
  Špecifikácia:
  Technologický postup vyhotovenia stavebných konštrukcií v závislosti od ich druhu, použitého materiálu a účelu využitia.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a normy v stavebníctve. Všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podmienky rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP v závislosti od druhu stavby a prác, napr. pri zemných, betonárskych, vystužovacích, murovacích a montážnych prácach, pri prácach vo výškach a v hĺbkach, pri prácach so stavebnými strojmi, zariadeniami a bremenami, pri búracích a rekonštrukčných prácach. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadavky na zaistenie požiarnej ochrany počas výstavby, riziká vzniku nebezpečenstva vo vzťahu k ohrozeniu zdravia a života osôb na stavbe, k škodám na majetku a k ochrane životného prostredia.
 • stupeň EKR 4 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Spôsoby použitia stavebných technológií v závislosti od navrhovanej konštrukcie, podľa druhu stavby a použitých materiálov.
 • stupeň EKR 4 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Vrátane princípov preukázania zhody s platným certifikátom v príslušnom odbore.
 • stupeň EKR 4 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Príslušné technické predpisy a normy podľa druhu stavieb a oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru.
 • stupeň EKR 4 postupy prípravy stavebnej výroby
  Špecifikácia:
  Projekt organizácie výstavby, plán organizácie dopravy, postupy stavebno-technologickej prípravy stavieb - predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
  Špecifikácia:
  Špeciálne technologické postupy pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov.
 • stupeň EKR 4 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Zvislé a vodorovné, nosné a nenosné stavebné konštrukcie - rozdelenie, druhy a ich charakteristika, skladba a použitie. Technológia ich zhotovenia. Spôsoby zabezpečenia tvaru a ich stability.
 • stupeň EKR 4 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Projektová dokumentácia (pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, situácie). Zásady grafického zobrazovania stavebných konštrukcií, kótovania a označovania materiálov vo výkresoch, schémach, detailoch.
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Separácia, recyklácia, skladovanie odpadu. Spôsoby odvozu a odovzdania odpadu na zberné miesta. Spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom.
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Pri výstavbe.
 • stupeň EKR 3 druhy stavieb
  Špecifikácia:
  Jednotlivé druhy stavieb a ich členenie predovšetkým v oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové stavby, technické, technologické a elektrotechnické zariadenia stavieb.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v stavebníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie stavebného denníka
  Špecifikácia:
  kontrola denníka
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov stavebných prác
  Špecifikácia:
  Kontrola uskutočňovaných stavebných prác. Sledovanie, koordinácia a kontrola postupov a spôsobov uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou alebo realizačným projektom, technickými predpismi a časovým plánom výstavby.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania zmluvných podmienok pri dodávkach
 • stupeň EKR 4 tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
 • stupeň EKR 4 zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 koordinácia činností účastníkov výstavby objektov a technologických častí
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a nadväznosti výroby a zabezpečovanie plynulosti dodávok materiálu
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 kontrola a prevzatie zrealizovaných prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k) viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie