Stavebný špecialista technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stavebný špecialista technológ

Stavebný špecialista technológ zabezpečuje technologickú prípravu stavebnej výroby. Navrhuje technologické postupy a počas realizácie stavby kontroluje ich dodržiavanie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Stavebný inžinier technológ
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2142 - Stavební špecialisti
SK ISCO-08 2142003 - Stavebný špecialista technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Najnovšie poznatky z oblasti technológie výstavby, požiadavky na technicky a technologicky náročné stavby, technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov.
 • stupeň EKR 7 postupy prípravy stavebnej výroby
  Špecifikácia:
  Z technologického hľadiska.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
 • stupeň EKR 7 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Technické normy a technologické predpisy v stavebníctve.
 • stupeň EKR 7 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Najnovšie poznatky z oblasti vývoja a použitia nových materiálov.
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia používané v rámci technologických postupov v stavebníctve.
 • stupeň EKR 7 druhy stavieb
  Špecifikácia:
  Podľa technológie zhotovovania jednotlivých stavebných konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Napr. systém BIM a ďalšie softvéry využívané v stavebníctve.
 • stupeň EKR 6 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom pri jednotlivých technológiách zhotovovania stavebných konštrukcií.
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci v súvislosti s technológiami zhotovovania stavieb.
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Technicko-technologická dokumentácia v oblasti stavebnej výroby.
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie stavby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spolupráca so stavebnými projektantmi a dozorom stavby
  Špecifikácia:
  Spolupráca s autormi projektovej dokumentácie, s pracovníkmi zodpovednými za prípravu realizácie stavieb, so stavbyvedúcim, s pracovníkom vykonávajúcim činnosť technického dozoru stavby a pod.
 • stupeň EKR 6 vedenie stavebného denníka
  Špecifikácia:
  Participácia na vedení stavebného denníka.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
  Špecifikácia:
  Sledovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov pri náročných opravách stavieb a investičných celkov.
 • stupeň EKR 7 bilancia materiálových a technologických tokov na stavbe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov
  Špecifikácia:
  Špecifikácia množstva a druhov materiálov na zabezpečenie technologických postupov.
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie strát pri použití konkrétnych technológií
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie technologickej prípravy realizácie, rekonštrukcie alebo rozsiahlych opráv stavieb a investičných celkov
  Špecifikácia:
  Navrhovanie technologických postupov pri realizácii technicky a technologicky náročných stavieb.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie technicko-technologickej dokumentácie v oblasti stavebnej výroby
 • stupeň EKR 7 overovanie nových, zložitých technologických postupov a nových materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie