Riadiaci pracovník (manažér) zábavného parku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) zábavného parku

Riadiaci pracovník (manažér) zábavného parku riadi, plánuje a kontroluje prevádzku zábavného parku. Podieľa sa na príprave obchodnej a marketingovej stratégie, riadi a koordinuje jednotlivé činnosti prevádzky parku a údržbu technického vybavenia a atrakcií. Kontroluje čerpanie nákladov v súlade s plánom a realizovanými výkonmi, zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov, za spokojnosť návštevníkov a vykonávanie služieb v požadovanej kvalite. Zabezpečuje nábor a výber zamestnancov, motivuje a hodnotí personál, koordinuje a zabezpečuje externých pracovníkov, kontroluje dodržiavanie bezpečnostných, právnych predpisov a interných smerníc a noriem.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 1431 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach
SK ISCO-08 1431005 - Riadiaci pracovník (manažér) zábavného parku
Divízia SK NACE Rev. 2 Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Manažér v športových a rekreačných zariadeniach

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 princípy daňovej sústavy, druhy daní
 • stupeň EKR 4 personálny manažment
  Špecifikácia:
  hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, metódy a postupy hodnotenia a vyberu zamestnancov, stanovovanie požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 4 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
 • stupeň EKR 4 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 4 marketing v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie podnikových písomností
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti postupu pri predaji a účtovaní výrobkov, tovarov a služieb
 • stupeň EKR 4 orientácia v možnostiach podnikania v službách
 • stupeň EKR 4 prezentovanie a propagácia podniku
 • stupeň EKR 4 objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
 • stupeň EKR 4 prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
 • stupeň EKR 4 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov
  Špecifikácia:
  v rámci prevádzky zábavného parku
 • stupeň EKR 4 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
  Špecifikácia:
  cenové kalkulácie
 • stupeň EKR 4 prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 metodické riadenie zúčastnených osôb a subjektov v oblasti BOZP

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie