Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky zabezpečuje prevádzku výrobných poľnohospodárskych systémov. Rieši technologické a technické problémy súvisiace s prevádzkou poľnohospodárskej techniky a využívaním výrobných technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe so zreteľom na kvalitu produkcie, znižovanie výrobných nákladov a ochranu životného prostredia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Hlavný mechanizátor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08
1311004 - Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poľnohospodárska technika
7
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
7
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
7
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
Špecifikácia:
Vrátane poľnohospodárskych strojov a zariadení.
7
právne predpisy o životnom prostredí
7
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
7
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
finančné plánovanie
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
obchodné vzťahy
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Špecifikácia:
Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
7
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
7
výrobné poľnohospodárske systémy
7
technická dokumentácia o poľnohospodárskej technike
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie plánov využitia strojov, údržby a zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a obnovy strojných prvkov
7
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
7
prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
Špecifikácia:
V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
Špecifikácia:
Vrátane projektovania techniky a technických zariadení.
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Špecifikácia:
V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.
7
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Špecifikácia:
Komplexné riadenie mechanizačného úseku.
7
orientácia vo vyhláškach a technických predpisoch týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
7
stanovenie požiadaviek typu a počtu poľnohospodárskej techniky
Špecifikácia:
So zreteľom na kvalitu produkcie, znižovanie nákladov a ochranu životného prostredia.
7
technické zabezpečovanie technologických, dopravných a manipulačných operácií podľa potreby výroby (napr. stroje, súpravy, technologické zariadenia a pod.)
Špecifikácia:
Napr. stroje, súpravy, technologické zariadenia a pod., vrátane riešenia vzniknutých technologických a technických problémov súvisiacich s prevádzkou poľnohospodárskej techniky a využívaním výrobných technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
7
realizácia investičnej činnosti do strojného výrobného zariadenia pri obnove strojového parku, ako aj v oblasti technologických zariadení stavieb
7
kontrola biologických a technologických procesov
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
7
plánovanie marketingových aktivít
7
zabezpečovanie prevádzky výrobných poľnohospodárskych systémov
7
zabezpečovanie postupov a metód hospodárenia a šetrenia s materiálmi a energiou v poľnohospodárskej výrobe
Špecifikácia:
V súlade s ekonomickými a ekologickými požiadavkami.
7
dohliadanie na realizáciu procesu údržby, servisu, zachovania prevádzkyschopnosti strojov a výrobných zariadení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.