Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky

Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky zabezpečuje prevádzku výrobných poľnohospodárskych systémov. Rieši technologické a technické problémy súvisiace s prevádzkou poľnohospodárskej techniky a využívaním výrobných technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe so zreteľom na kvalitu produkcie, znižovanie výrobných nákladov a ochranu životného prostredia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Hlavný mechanizátor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08 1311004 - Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poľnohospodárska technika
 • stupeň EKR 7 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 7 metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
  Špecifikácia:
  Vrátane poľnohospodárskych strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 7 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
  Špecifikácia:
  Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady ekologického poľnohospodárstva
 • stupeň EKR 7 základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
 • stupeň EKR 7 výrobné poľnohospodárske systémy
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia o poľnohospodárskej technike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zostavovanie plánov využitia strojov, údržby a zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a obnovy strojných prvkov
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
 • stupeň EKR 7 prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
  Špecifikácia:
  V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.
 • stupeň EKR 7 analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
  Špecifikácia:
  Vrátane projektovania techniky a technických zariadení.
 • stupeň EKR 7 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
  Špecifikácia:
  V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.
 • stupeň EKR 7 organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
  Špecifikácia:
  Komplexné riadenie mechanizačného úseku.
 • stupeň EKR 7 orientácia vo vyhláškach a technických predpisoch týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
 • stupeň EKR 7 stanovenie požiadaviek typu a počtu poľnohospodárskej techniky
  Špecifikácia:
  So zreteľom na kvalitu produkcie, znižovanie nákladov a ochranu životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 technické zabezpečovanie technologických, dopravných a manipulačných operácií podľa potreby výroby (napr. stroje, súpravy, technologické zariadenia a pod.)
  Špecifikácia:
  Napr. stroje, súpravy, technologické zariadenia a pod., vrátane riešenia vzniknutých technologických a technických problémov súvisiacich s prevádzkou poľnohospodárskej techniky a využívaním výrobných technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 realizácia investičnej činnosti do strojného výrobného zariadenia pri obnove strojového parku, ako aj v oblasti technologických zariadení stavieb
 • stupeň EKR 7 kontrola biologických a technologických procesov
 • stupeň EKR 7 plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
 • stupeň EKR 7 plánovanie marketingových aktivít
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie prevádzky výrobných poľnohospodárskych systémov
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie postupov a metód hospodárenia a šetrenia s materiálmi a energiou v poľnohospodárskej výrobe
  Špecifikácia:
  V súlade s ekonomickými a ekologickými požiadavkami.
 • stupeň EKR 7 dohliadanie na realizáciu procesu údržby, servisu, zachovania prevádzkyschopnosti strojov a výrobných zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie