Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve

Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve zabezpečuje riadenie výrobného procesu na jednotlivých zákazkách v súlade s uzatvorenými zmluvami o dielo, podľa dohodnutých termínov, kvality, ceny, vecného rozsahu a ostatných dohôd v súlade s právnymi, technickými a technologickými predpismi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Povolanie je regulované Zákonom č. 50/1976 Zb, Stavebný zákon
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov

viac...
ISCO-08 1323 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve
SK ISCO-08 1323002 - Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Manažér v stavebníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Ekonomika stavebnej výroby, ekonomika stavieb a investícií.
 • stupeň EKR 7 druhy stavieb
 • stupeň EKR 7 postupy prípravy stavebnej výroby
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
 • stupeň EKR 7 technické normy a predpisy v stavebníctve
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 6 základné stavebné technológie
 • stupeň EKR 6 pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
 • stupeň EKR 7 projektová dokumentácia v stavebníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v stavebníctve
 • stupeň EKR 7 riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
  Špecifikácia:
  Riadenie líniových manažérov na nižších úrovniach manažmentu firmy a projektových tímov.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie týždenných a mesačných reportov
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri preberaní stavebných diel
 • stupeň EKR 7 koordinácia projektov v rámci svojej špecializácie v stavebníctve
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v stavebníctve
 • stupeň EKR 7 spolupráca so stavebnými projektantmi a dozorom stavby
 • stupeň EKR 7 zasielanie cenových dopytov potenciálnym dodávateľom
 • stupeň EKR 7 vedenie rokovaní s dodávateľmi a ich výber v spolupráci s investormi
 • stupeň EKR 7 zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality vykonaných prác v stavebníctve
 • stupeň EKR 7 koordinácia čiastkových i rozsiahlejších projektov špecializovaných odborov (napr. statika, elektro, kúrenie a pod.) a ich integrácia do projektov stavieb
  Špecifikácia:
  Napr. statika, elektro, kúrenie a pod.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 5 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 5 riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a aktualizácia harmonogramov stavieb
 • stupeň EKR 7 orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
 • stupeň EKR 6 orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
 • stupeň EKR 6 spracovávanie rozvojových a vzdelávacích programov pre zamestnancov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie