Inštruktor autoškoly

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Inštruktor autoškoly Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu a výcvik žiadateľov o získanie vodičského oprávnenia v autoškole. Vykonáva výcvik na (automobilovom) trenažéri, riadi praktický výcvik na autocvičisku, pripravuje žiadateľov na skúšku odbornej spôsobilosti a na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá príslušnej kategórie. Inštruktor ďalej vykonáva individuálny praktický výcvik po získaní vodičského preukazu a vykonáva aj doškoľovanie držiteľov vodičských oprávnení nariadené Policajným zborom SR.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
4186/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Učiteľ autoškoly
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Od mája 2020 platí povinnosť absolvovať v pravidelnom dvojročnom intervale doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a),
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Inštruktorský preukaz podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10)

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ISCO-08
5165
SK ISCO-08
5165000
ESCO
1957
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
5165000

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Využívať postupy získané pri inštruktorskej skúške.
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika odborného výcviku
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inštruktorstva dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Upozorňovať na zmeny vo vedení motorového vozidla s manuálnou prevodovkou a automatickou prevodovkou.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Priebežné vykonávanie testov a zhodnotenie úrovne uchádzačov počas výcviku.
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Vedieť predvídať konanie žiadateľa pri výcviku v cestnej premávke.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Právne predpisy súvisiace s technickým stavom motorových vozidiel a s činnosťou vodiča (lekárske a psychologické vyšetrenie, kvalifikačný preukaz vodiča, karta vodiča a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Individuálny prístup k žiadateľovi o získanie vodičského oprávnenia, využívať v plnom rozsahu autotrenažér na získanie manuálnych zručností žiadateľa pred praktickou jazdou.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Venovať pozornosť konštrukcii, funkciám a častiam motorových vozidiel, ktoré bezprostredne musí vodič vedieť riešiť v prípade poruchy (signalizácia porúch, defekt pneumatiky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Zabezpečovať údržbu a servis podľa požiadaviek výrobcu vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
cestná doprava
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Sledovať nové trendy vo vývoji motorových vozidiel, prechod od spaľovacích motorov na elektrický pohon, hybridný pohon, autonómne vozidlá.
Perspektíva: Budúca
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Zdôrazňovať význam poskytovania prvej pomoci a povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnej defenzívnej jazdy
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Využívať skúsenosti z praktických jázd získaných z prípravy žiadateľov pri aplikovaní zásad defenzívnej jazdy.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v právnych predpisoch týkajúcich sa vedenia motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie organizačných foriem výučby a výcviku a ich metód
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie a evidencie súvisiacej s výučbou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke osobných a malých dodávkových automobilov, obstarávanie a kompletizácia dopravných dokumentov, colných a iných dokladov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a bežné opravy nákladných automobilov a ťahačov, kontrola nástrojov, vybavenia vozidla a komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie nákladných automobilov a ťahačov s ohľadom na charakter nákladu
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie autobusov, resp. trolejbusov alebo električiek
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie zásad bezpečnej a defenzívnej jazdy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Riešenie krízových situácií v cestnej premávke formou defenzívnej jazdy, predvídanie možnej kolízie z pohľadu aj ostatných účastníkov cestnej premávky, zabraňovanie kolízii.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, diktafóny a pod.)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.