Prekladateľ cudzích jazykov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prekladateľ cudzích jazykov

Prekladateľ cudzích jazykov zabezpečuje preklad textu zo zdrojového jazyka do textu v cieľovom jazyku v elektronickej alebo papierovej forme, ktorá významovo, štylisticky a z hľadiska formátovania zodpovedá originálu.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Translator Pracovník na odborné preklady Externý prekladateľ Pracovník poskytujúci prekladateľské služby Prekladateľ úradných dokumentov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom. Výnimka je pri súdnych prekladateľoch, kde je výkon tohto zamestnania regulovaný osobitným právnym predpisom - Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča prax aspoň 3 roky, zákon ju nevyžaduje. Je však nevyhnutné predložiť doklad o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka. Výnimkou je súdny prekladateľ, pretože výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax aspoň 5 rokov. Podľa § 5 zákona č. 382/2004 Z.z. sa prekladateľ môže zapísať do zoznamu prekladateľov, ak vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov.
ISCO-08 2643 - Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
SK ISCO-08 2643001 - Prekladateľ cudzích jazykov
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Prekladateľ, tlmočník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 štylistika
 • stupeň EKR 7 cudzí jazyk
 • stupeň EKR 7 svetový jazyk
 • stupeň EKR 7 lingvistika
 • stupeň EKR 7 sémantika
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 7 prekladateľstvo
 • stupeň EKR 4 kultúra vybranej krajiny
 • stupeň EKR 4 zemepis vybranej krajiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie jazykových a grafických korektúr
 • stupeň EKR 7 vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
 • stupeň EKR 7 usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie písomných prekladov odborných textov vyžadujúcich znalosť odbornej terminológie
 • stupeň EKR 4 získavanie informácií k spracovávanej problematike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz prekladateľa podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie